Alkoholmissbruk


 • Och dricken eder icke druckna av vin; ty därav kommer ett oskickligt leverne. Låten eder fastmer uppfyllas av ande,
  Efesierbrevet 5:18
 • Ty det är skrivet: "Så sant jag lever, säger Herren, för mig skola alla knän böja sig, och alla tungor skola prisa Gud."Alltså skall var och en av oss inför Gud göra räkenskap för sig själv.
  Romabrevet 14:11, 12
 • Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer - eder andliga tempeltjänst.Och skicken eder icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandlen eder genom edert sinnes förnyelse, så att I kunnen pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt.
  Romabrevet 12:1, 2
 • Veten I då icke att de orättfärdiga icke skola få Guds rike till arvedel? Faren icke vilse. Varken otuktiga människor eller avgudadyrkare eller äktenskapsbrytare, varken de som låta bruka sig till synd mot naturen eller de som själva öva sådan synd,varken tjuvar eller giriga eller drinkare eller smädare eller roffare skola få Guds rike till arvedel.Sådana voro ock somliga bland eder, men I haven låtit två eder rena, I haven blivit helgade, I haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande.
  1 Korinthierbrevet 6:9-11
 • "Allt är mig lovligt"; ja, men icke allt är nyttigt. "Allt är mig lovligt"; ja, men jag bör icke låta något få makt över mig.
  1 Korinthierbrevet 6:12
 • Så mån ock I hålla före att I ären döda från synden och leven för Gud, i Kristus Jesus.Låten därför icke synden hava väldet i edra dödliga kroppar, så att I lyden deras begärelser.Och ställen icke edra lemmar i syndens tjänst, att vara orättfärdighetsvapen, utan ställen eder själva i Guds tjänst, såsom de där från döden hava kommit till livet, och edra lemmar i Guds tjänst, att vara rättfärdighetsvapen.
  Romabrevet 6:11-13
 • Om nu Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria.
  Johannes8:36
 • En bespottare är vinet, en larmare är rusdrycken, och ovis är envar som raglar därav.
  Ordspråksboken 20:1
 • Den som fördöljer sina överträdelser, honom går det icke väl; men den som bekänner och övergiver dem, han får barmhärtighet.
  Ordspråksboken 28:13
 • Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
  1 Johannes 1:8, 9
 • Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.
  Galaterbrevet 5:22, 23
 • Inga andra frestelser hava mött eder än sådana som vanligen möta människor. Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja att I bliven frestade över eder förmåga, utan när han låter frestelsen komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att I kunnen härda ut i den.
  1 Korinthierbrevet 10:13
 • Veten I då icke att eder kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i eder, och som I haven undfått av Gud, och att I icke ären edra egna?
  I Korinthierbrevet6:19
 • Drick nu icke längre allenast vatten, utan bruka något litet vin för din mages skull, eftersom du så ofta lider av svaghet.
  1 Timotheosbrevet 5:23
 • Och leven sedan, under den tid som återstår eder här i köttet, icke mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja.Ty det är nog, att I under den framfarna tiden haven gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt leverne och dryckenskap och i allahanda skamlig avgudadyrkan,varför de ock förundra sig och smäda eder, då I nu icke löpen med till samma liderlighetens pöl.Men de skola göra räkenskap inför honom som är redo att döma levande och döda.Ty att evangelium blev förkunnat jämväl för döda, det skedde, för att dessa, om de än till köttet blevo dömda, såsom alla människor dömas, likväl till anden skulle få leva, så som Gud leverMen änden på allting är nu nära. Varen alltså besinningsfulla och nyktra, så att I kunnen bedja.
  1 Petrusbrevet 4:2-7