Beror endast på Herren


 • Då svarade Mose folket: "Frukten icke; stån fasta, så skolen I se vilken frälsning HERREN i dag skall bereda eder; ty aldrig någonsin skolen I mer få se egyptierna så, som I sen dem i dag.HERREN skall strida för eder, och I skolen vara stilla därvid."
  2 Mosebok 14:13, 14
 • Om du drager ut i krig mot dina fiender, och du då får se hästar och vagnar och ett folk som är större än du. så skall du dock icke frukta för dem, ty HERREN, din Gud, är med dig, han som har fört dig upp ur Egyptens land.
  5 Mosebok 20:1
 • Och HERREN är den som går framför dig, han skall vara med dig, han skall icke lämna dig eller övergiva dig; du må icke frukta och icke vara förfärad."
  5 Mosebok 31:8
 • En enda man bland eder jagade tusen framför sig, ty HERREN, eder Gud, stridde själv för eder, såsom han hade lovat eder.
  Josuaé 23:10
 • Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga förgöras i mörkret, ty ingen förmår något genom egen kraft.
  1 Samuelsboken 2:9
 • "Kom, låt oss gå över till dessa oomskurnas utpost, kanhända skall HERREN göra något för oss. Ty intet hindrar HERREN att giva seger genom få likasåväl som genom många."
  1 Samuelsboken 14:6
 • Och hela denna hop skall förnimma att det icke är genom svärd och spjut som HERREN giver seger; ty striden är HERRENS, och han skall giva eder i vår hand."
  1 Samuelsboken 17:47
 • "Varen frimodiga och oförfärade, frukten icke och varen icke förskräckta för konungen i Assyrien och för hela den hop han har med sig; ty med oss är en som är större än den som är med honom.Med honom är en arm av kött, men med oss är HERREN, vår Gud, och han skall hjälpa oss och föra våra krig. Och folket tryggade sig vid Hiskias, Juda konungs, ord.
  2 Krönikeboken 32:7, 8
 • Mina steg hålla sig stadigt på dina vägar, mina fötter vackla icke.
  Psaltaren 17:5
 • Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag vandrar i ostrafflighet, och jag förtröstar på HERREN utan att vackla.
  Psaltaren 26:1
 • Giv oss hjälp mot ovännen; ty människors hjälp är fåfänglighet.
  Psaltaren 60:11
 • Allenast i Gud må du hava din ro, min själ; ty från honom kommer mitt hopp.
  Psaltaren 62:5
 • Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar.De gå från kraft till kraft; så träda de fram inför Gud på Sion.
  Psaltaren 84:5, 7
 • För ont budskap fruktar han icke; hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på HERREN.Hans hjärta är fast, det fruktar icke, till dess han får se med lust på sina ovänner.
  Psaltaren 112:7, 8
 • Bättre är att taga sin tillflykt till HERREN än att förlita sig på människor.
  Psaltaren 118:8
 • Låt mig bittida förnimma din nåd, ty jag förtröstar på dig. Kungör mig den väg som jag bör vandra, ty till dig upplyfter jag min själ.
  Psaltaren 143:8
 • Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.På alla dina vägar må du akta på honom, så skall han göra dina stigar jämna.
  Ordspråksboken 3:5, 6
 • "Om i vänden om och ären stilla, skolen I bliva frälsta, genom stillhet och förtröstan varden I starka." Men i viljen icke.
  Jesaja 30:15
 • "Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.
  Sakaria 4:6
 • Jag är vinträdet, I ären grenarna. Om någon förbliver i mig, och jag i honom, så bär han mycken frukt; ty mig förutan kunnen I intet göra.
  Johannes 15:5
 • Ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen; och detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro.
  1Johannes 5:4