Resultat av beröm


 • Och varen icke bedrövade, ty fröjd i HERREN är eder starkhet."
  Nehemja 8:10
 • den som offrar lovets offer, han ärar mig; och den som aktar på sin väg, honom skall jag låta se Guds frälsning."
  Psaltaren 50:23
 • Saligt är det folk som vet vad jubel är, de som vandra, o HERRE, i ditt ansiktes ljus.
  Psaltaren 89:15
 • Ifrån folket skall ljuda tacksägelse och rop av glada människor. Jag skall föröka dem, och de skola icke förminskas; jag skall låta dem komma till ära, och de skola ej aktas ringa.
  Jeremia 30:19
 • Och allt folket vad dem väl bevåget. Och Herren ökade församlingen, dag efter dag, med dem som läto sig frälsas.
  Apostagärningarna 2:47
 • Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.
  Filipperbrevet 4:6
 • Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.
  Matteus 5:10-12
 • Saliga ären I, när människorna för Människosonens skull hata eder och förskjuta och smäda eder och kasta bort edert namn såsom något ont.Glädjens på den dagen, ja, springen upp av fröjd, ty se, eder lön är stor i himmelen. På samma satt gjorde ju deras fäder med profeterna.
  Lukas 6:22, 23
 • Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen."
  Johannes 16:33
 • Och de gingo ut från rådsförsamlingen, glada över att de hade aktats värdiga att lida smälek för det namnets skull.
  Apostagärningarna 5:41
 • O människa, vem är då du, som vill träta med Gud? Icke skall verket säga till sin mästare: "Varför gjorde du mig så?"
  Romabrevet 9:20
 • såsom bedrövade, men dock alltid glada, såsom fattiga, medan vi dock göra många rika, såsom utblottade på allt, men likväl ägande allt.
  2 Korinthierbrevet 6:10
 • Icke som om jag härmed ville säga att något har fattats mig; ty jag har lärt mig att vara nöjd med de omständigheter i vilka jag är.
  Filipperbrevet4:11
 • Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus.
  1 Thessalonikerbr 5:18
 • Ty I haven delat de fångnas lidanden och med glädje underkastat eder att bliva berövade edra ägodelar. I vissten nämligen att I haven en egendom som är bättre och bliver beståndande.
  Hebreerbrevet 10:34
 • Honom älsken I utan att hava sett honom; och fastän I ännu icke sen honom, tron I dock på honom och fröjden eder över honom med outsäglig och härlig glädje,
  1 Petrusbrevet 1:8
 • Skullen I än få lida för rättfärdighets skull, så ären I dock saliga. "Hysen ingen fruktan för dem, och låten eder icke förskräckas;
  1 Petrusbrevet 3:14
 • utan ju mer I fån dela Kristi lidanden, dess mer mån I glädja eder, för att I ock mån kunna glädjas och fröjda eder vid hans härlighets uppenbarelse.Men om någon får lida för att han är en kristen, då må han icke blygas, utan prisa Gud för detta namns skull.
  1 Petrusbrevet 4:13, 16
 • Varen glada i HERREN och fröjden eder, I rättfärdige, och jublen, alla I rättsinnige.
  Psaltaren 32:11
 • Jublen i HERREN, I rättfärdige; lovsång höves de redliga.
  Psaltaren 33:1
 • Jag vill lova HERREN alltid; hans pris skall ständigt vara i min mun.
  Psaltaren 34:1
 • Då skall min tunga förkunna din rättfärdighet och hela dagen ditt lov.
  Psaltaren 35:28
 • Lovad vare Herren! Dag efter dag bär han oss; Gud är vår frälsning. Sela.
  Psaltaren 68:19
 • Låt min mun vara full av ditt lov, hela dagen av din ära.
  Psaltaren 71:8
 • Det är gott att tacka HERREN och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,att om morgonen förkunna din nåd, och när natten har kommit din trofasthet,
  Psaltaren 92:1, 2
 • Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov; tacken honom, loven hans namn.
  Psaltaren 100:4
 • Lova HERREN, min själ, och allt det i mig är hans heliga namn.Lova HERREN, min själ, och förgät icke vad gott han har gjort,
  Psaltaren 103:1, 2
 • De må tacka HERREN för hans nåd och för hans under med människors barn,
  Psaltaren 107:8
 • de må offra lovets offer och förtälja hans verk med jubel.
  Psaltaren 107:22
 • Från solens uppgång ända till dess nedgång vare HERRENS namn högtlovat.
  Psaltaren 113:3
 • Låtom oss upplyfta våra hjärtan, såväl som våra händer, till Gud i himmelen.
  Klagovisorna 3:41
 • Men jag vill offra åt dig, med högljudd tacksägelse; vad jag har lovat vill jag infria; frälsningen är hos HERREN!"
  Jona 2:9
 • och talen till varandra i Psaltarener och lovsånger och andliga visor, och sjungen och spelen till Herrens ära i edra hjärtan,och tacken alltid Gud och Fadern för allt, i vår Herres, Jesu Kristi, namn.
  Efesierbrevet 5:19, 20
 • Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus.
  1 Thessalonikerbr 5:18
 • Så låtom oss då genom honom alltid till Gud "frambära ett lovets offer", det är "en frukt ifrån läppar" som prisa hans namn.
  Hebreerbrevet 13:15
 • "Loven vår Gud, alla I hans tjänare, I som frukten honom, både små och stora."
  Uppenbarelseboken 19:5