Styrka och kraft


 • ty HERREN, eder Gud, går själv med eder; till att strida för eder mot edra fiender och giva eder seger."
  5 Mosebok 20:4
 • Och David sade till sin son Salomo: "Var frimodig och oförfärad och gå till verket; frukta icke och var icke försagd. Ty HERREN Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall icke lämna dig och icke övergiva dig, till dess att allt som skall utföras för tjänstgöringen i HERRENS hus har blivit fullbordat.
  1 Krönikeboken 28:20
 • Med honom är en arm av kött, men med oss är HERREN, vår Gud, och han skall hjälpa oss och föra våra krig. Och folket tryggade sig vid Hiskias, Juda konungs, ord.
  2 Krönikeboken 32:8
 • Av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt, för dina ovänners skull, till att nedslå fienden och den hämndgirige.
  Psaltaren 8:2
 • Ja, med dig kan jag nedslå härskaror, och med min Gud stormar jag murar.Guds väg är ostrafflig; HERRENS tal är luttrat. En sköld är han för alla som taga sin tillflykt till honom.Gud, du som omgjordade mig med kraft och lät min väg vara lyckosam,
  Psaltaren 18:29, 30, 32
 • De andra prisa vagnar, de prisa hästar, men vi prisa HERRENS, vår Guds, namn.
  Psaltaren 20:7
 • Ja, jag tror förvisso att jag skall få se HERRENS goda i de levandes land.Förbida HERREN, var frimodig och oförfärad i ditt hjärta; ja, förbida HERREN.
  Psaltaren 27:13, 14
 • HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.HERREN är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin smorde.
  Psaltaren 28:7, 8
 • Till de rättfärdiga kommer frälsning ifrån HERREN; han är deras värn i nödens tid.
  Psaltaren 37:39
 • Om än min kropp och min själ försmäkta, så är dock Gud mitt hjärtas klippa och min del evinnerligen.
  Psaltaren 73:26
 • Saliga äro de människor som i dig hava sin starkhet, de vilkas håg står till dina vägar.De gå från kraft till kraft; så träda de fram inför Gud på Sion.
  Psaltaren 84:5, 7
 • HERREN är min starkhet och min lovsång, och han blev mig till frälsning.
  Psaltaren 118:14
 • Min själ gråter av bedrövelse; upprätta mig efter ditt ord.
  Psaltaren 119:28
 • Ty du har varit ett värn för den arme, ett värn för den fattige i hans nöd, en tillflykt mot störtskurar, ett skygd under hettan. Ty våldsverkarnas raseri är likasom en störtskur mot en vägg.
  Jesaja 25:4
 • Han giver den trötte kraft och förökar den maktlöses styrka.
  Jesaja 40:29
 • frukta icke, ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.
  Jesaja 41:10
 • Men Jesus såg på dem och sade till dem: "För människor är detta omöjligt, men för Gud är allting möjligt."
  Matteus 19:26
 • Vad skola vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?
  Romabrevet 8:31
 • Icke som om vi av oss själva vore skickliga att tänka ut något, såsom komme det från oss själva, utan den skicklighet vi hava kommer från Gud,
  2 Korinthierbrevet 3:5
 • Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen.
  2 Korinthierbrevet 10:4
 • Men Herren har sagt till mig; "Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.Ja, därför finner jag behag i svaghet, i misshandling, i nöd, i förföljelse, i ångest för Kristi skull; ty när jag är svag, då är jag stark.
  2 Korinthierbrevet 12:9, 10
 • och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna eder, att I genom hans Ande växen till i kraft till eder invärtes människa,
  Efesierbrevet 3:16
 • För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.
  Efesierbrevet 6:10
 • Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.
  Filipperbrevet4:13
 • I, kära barn, I ären av Gud och haven övervunnit dessa; ty han som är i eder är större än den som är i världen.
  1Johannes 4:4
 • Från jordens ända ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar; för mig upp på en klippa, som är mig alltför hög.
  Psaltaren 61:2
 • Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte och den som ingen hjälpare har.
  Psaltaren 72:12
 • När jag ropade, svarade du mig; du gav mig frimodighet, och min själ fick kraft.
  Psaltaren 138:3
 • men de som bida efter HERREN hämta ny kraft, de få nya vingfjädrar såsom örnarna. Så hasta de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.
  Jesaja 40:31
 • Se, jag har bjudit dig att vara frimodig och oförfärad; så var nu icke förskräckt eller försagd. Ty HERREN, din Gud, är med dig i allt vad du företager dig."
  Josuaé 1:9
 • Därför säger HERREN, härskarornas Gud: Eftersom I fören ett sådant tal, se, därför skall jag göra mina ord i din mun till en eld, och detta folk till ved, och elden skall förtära dem.
  Jeremia 5:14
 • Men dem skall jag göra starka i HERREN, och i hans namn skola de gå fram, säger HERREN.
  Sakaria 10:12
 • Det är icke I som skolen tala, utan det är eder Faders Ande som skall tala i eder.
  Matteus 10:20
 • Men när den helige Ande kommer över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem och i hela Judasbreveten och Samarien, och sedan intill jordens ända."
  Apostagärningarna 1:8
 • När de sågo Petrus och Johannes vara så frimodiga och förnummo att de voro olärda män ur folket, förundrade de sig. Men så kände de igen dem och påminde sig att de hade varit med Jesus.
  Apostagärningarna 4:13
 • Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som gå förlorade, men för oss som bliva frälsta är det en Guds kraft.
  1 Korinthierbrevet 1:18
 • Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft;ty eder tro skulle icke vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft.
  1 Korinthierbrevet 2:4, 5