Cнага


 • I služite Gospodu Bogu svom, i On će blagosloviti hleb tvoj i vodu tvoju; i ukloniću bolest izmedju vas. Izlazak 23:25
 • Vrati se i reci Jezekiji, vodji naroda mog:Ovako veli Gospod Bog Davida oca tvog:Čuo sam molitvu tvoju, i video sam suze tvoje; evo isceliću te, do tri dana ići ćeš u dom Gospodnji. 2. Kraljevima 20:5
 • I David jednako napredovaše i siljaše se, jer Gospod nad vojskama beše s njim. 1. Dnevnika 11:9
 • Gospode! S Tvoje se sile veseli car; i kako mu je velika radost što Ti pomažeš! Psalmi 21:1
 • Molio Te je za život i dao si mu da mu se produže dani doveka. Psalmi 21:4
 • Dao si mu blagoslove doveka, razveselio si ga radošću lica svog. Psalmi 21:6
 • Čuva Gospod sve kosti njegove, ni jedna se od njih neće slomiti. Psalmi 34:20
 • Bože! Ti si me učio od mladosti, i do danas kazujem čudesa Tvoja. Ni u starosti i kad osedeh nemoj me ostaviti, Bože, eda bih kazivao mišicu Tvoju nasledju, svoj omladini silu Tvoju, Psalmi 71:17, 18
 • Ne boji se zlog glasa; srce je njegovo stalno, uzda se u Gospoda. Psalmi 112:7
 • Sinovi naši neka budu kao bilje, koje veselo odraste u mladosti; kćeri naše kao stupovi prekrasno izradjeni u dvoru; Psalmi 144:12
 • Tada ćeš ići bez brige putem svojim, i noga tvoja neće se spotaći. Poslovice 3:23
 • Ljubazni! Molim se Bogu da ti u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je tvojoj duši dobro. 3 Jovanu 1:2
 • Jer Gospod Bog vaš ide s vama i biće se za vas s neprijateljima vašim da vas sačuva. Ponovljeni Zakon 20:4
 • I tako reče David Solomunu, sinu svom:Budi slobodan i hrabar, i radi, ne boj se i ne plaši se, jer će Gospod Bog, Bog moj, biti s tobom, neće te ostaviti niti će odstupiti od tebe, dokle ne svršiš sav posao za službu u domu Gospodnjem. 1. Dnevnika 28:20
 • S njim je mišica telesna a s nama je Gospod Bog naš da nam pomogne i da bije naše bojeve. I narod se osloni na reči Jezekije cara Judinog. 2. Dnevnika 32:8
 • U ustima male dece i koja sisaju činiš sebi hvalu nasuprot neprijateljima svojim, da bi učinio da zamukne neprijatelj i nemirnik. Psalmi 8:2
 • S Tobom razbijam vojsku, i s Bogom svojim skačem preko zida. Put je Gospodnji veran, reč Gospodnja čista. On je štit svima koji se u Nj uzdaju. Ovaj Bog opasuje me snagom, i čini mi veran put. Psalmi 18:29, 30, 32
 • Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svog. Psalmi 20:7
 • Verujem da ću videti dobrotu Gospodnju na zemlji živih. Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan; neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda. Psalmi 27:13, 14
 • Gospod je krepost moja i štit moj; u Njega se pouzda srce moje, i On mi pomože. Zato se veseli srce moje, i pesmom svojom slavim Ga. Gospod je krepost naroda svog, i obrana koja spasava pomazanika Njegovog. Psalmi 28:7, 8
 • Od Gospoda je spasenje pravednicima; On je krepost njihova u nevolji. Psalmi 37:39
 • Čezne za Tobom telo moje i srce moje; Bog je grad srca mog i deo moj doveka. Psalmi 73:26
 • Blago onima kojima je sila u Tebi, i kojima su u srcu putevi Tvoji! Idu zbor za zborom, javljaju se pred Bogom na Sionu. Psalmi 84:5, 7
 • Gospod je hvala moja i pesma; On mi posta Spasitelj. Psalmi 118:14
 • Suze proliva duša moja od tuge, okrepi me po reči svojoj. Psalmi 119:28
 • Jer si bio krepost ubogom, krepost siromahu u nevolji njegovoj, utočište od poplave, zaklon od žege, jer je gnev nasilnički kao poplava koja obaljuje zid. Isaija 25:4
 • On daje snagu umornom, i nejakom umnožava krepost. Isaija 40:29
 • Ne boj se, jer sam ja s tobom; ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj; ukrepiću te i pomoći ću ti, i podupreću te desnicom pravde svoje. Isaija 41:10
 • A Isus pogledavši na njih reče im:Ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće. Mateju 19:26
 • Šta ćemo, dakle, reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će na nas? Rimljanima 8:31
 • Ne da smo vrsni od sebe pomisliti šta, kao od sebe, nego je naša vrsnoća od Boga; 2. Korinćanima 3:5
 • ( Jer oružje našeg vojevanja nije telesno, nego silno od Boga na raskopavanje gradova, da kvarimo pomisli 2. Korinćanima 10:4
 • I reče mi:Dosta ti je moja blagodat; jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim. Dakle ću se najsladje hvaliti svojim slabostima, da se useli u mene sila Hristova. Zato sam dobre volje u slabostima, u ruženju, u nevoljama, u progonjenjima, u tugama za Hrista:jer kad sam slab onda sam silan. 2. Korinćanima 12:9, 10
 • Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite Duhom Njegovim za unutrašnjeg čoveka, Efežanima 3:16
 • A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine Njegove. Efežanima 6:10
 • Sve mogu u Isusu Hristu koji mi moć daje. Filipljanima 4:13
 • Vi ste od Boga, dečice, i nadvladaste ih, jer je veći koji je u vama negoli koji je na svetu. 1Jovanu 4:4
 • Nisam li ti zapovedio:Budi slobodan i hrabar! Ne boj se i ne plaši se, jer je s tobom Gospod Bog tvoj kuda god ideš. 1sus Navin 1:9
 • Zato ovako veli Gospod Gospod nad vojskama:Kad tako govorite, evo ja ću učiniti da reči moje u ustima tvojim budu kao oganj, a ovaj narod drva, te će ih spaliti. Jeremija 5:14
 • I ukrepiću ih Gospodom, i oni će hodati u ime Njegovo, govori Gospod. Zaharija 10:12
 • Jer vi nećete govoriti, nego Duh Oca vašeg govoriće iz vas. Mateju 10:20
 • Nego ćete primiti silu kad sidje Duh Sveti na vas; i bićete mi svedoci u Jerusalimu i po svoj Judina ji i Samariji i tja do kraja zemlje. Dela apostolska 1:8
 • A kad videše slobodu Petrovu i Jovanovu, i znajući da su ljudi neknjiževni i prosti, divljahu se, i znahu ih da behu s Isusom. Dela apostolska 4:13
 • Jer je reč krstova ludost onima koji ginu; a nama je koji se spasavamo sila Božija. 1. Korinćanima 1:18
 • I reč moja, i poučenje moje ne beše u nadgovorljivim rečima ljudske premudrosti, nego u dokazivanju Duha i sile. Da vera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj nego u sili Božijoj. 1. Korinćanima 2:4, 5