Oдмор


 • I reče Gospod:Moje će lice ići napred, i daću ti odmor.
  Izlazak 33:14
 • I kad dodjoše na kraj grada, reče Samuilo Saulu:Reci momku neka ide napred (i on prodje napred), a ti stani malo da ti javim reč Božiju.
  1. Samuelova 9:27
 • I reče Judi:Da sazidamo ove gradove i da ih opašemo zidom i kulama i vratima i prevornicama, dok je zemlja naša; jer tražimo Gospoda Boga svog, tražismo Ga i dade nam mir odsvuda. I tako zidaše, i biše srećni.
  2. Dnevnika 14:7
 • Gneveći se ne grešite; razmislite u srcima svojim na posteljama svojim, i utolite.
  Psalmi 4:4
 • Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan; neka bude srce tvoje krepko, uzdaj se u Gospoda.
  Psalmi 27:14
 • Osloni se na Gospoda, i čekaj Ga. Nemoj se žestiti gledajući koga gde napreduje na putu svom, čoveka, koji radi šta namisli.
  Psalmi 37:7
 • Dugo čekah Gospoda, i saže se k meni, i ču viku moju.
  Psalmi 40:1
 • Utolite i poznajte da sam ja Bog; ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji.
  Psalmi 46:10
 • Stavi na Gospoda breme svoje, i On će te potkrepiti. Neće dati doveka pravedniku da posrne.
  Psalmi 55:22
 • Narode! Uzdaj se u Njega u svako doba; izlivajte pred Njim srce svoje; Bog je naše utočište.
  Psalmi 62:8
 • Ko se Tebe drži, čuvaš ga jednako u miru, jer se u Tebe uzda.
  Isaija 26:3
 • Jer ovako govori Gospod Gospod, Svetac Izrailjev:Ako se povratite i budete mirni, izbavićete se, u miru i uzdanju biće sila vaša; ali vi nećete.
  Isaija 30:15
 • I mir će biti delo pravde, šta će pravda učiniti biće pokoj i bezbrižnost doveka.
  Isaija 32:17
 • Ali koji se nadaju Gospodu, dobijaju novu snagu, podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se.
  Isaija 40:31
 • Blago čoveku koji se uzda u Gospoda i kome je Gospod uzdanica.
  Jeremija 17:7
 • Jer ja znam misli koje mislim za vas, govori Gospod, misli dobre a ne zle, da vam dam posledak kakav čekate.
  Jeremija 29:11
 • Dobar je Gospod onima koji ga čekaju, duši, koja ga traži. Dobro je mirno čekati spasenje Gospodnje.
  Jeremijine tužbalice 3:25, 26
 • Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer je jaram moj blag, i breme je moje lako.
  Mateju 11:28-30
 • I mir Božji, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.
  Filipljanima 4:7
 • Zaradi kog uzroka i ovo stradam; ali se ne stidim, jer znam kome verovah, i uveren sam da je kadar amanet moj sačuvati za dan onaj.
  2. Timoteju 1:12
 • Sve svoje brige bacite na Nj jer se on brine za vas.
  1. Petrova 5:7