Rozdzielenie


 • I Myspa; albowiem rzekł Laban:Niech upatruje Pan między mną i między tobą, gdy się rozejdziemy jeden od drugiego.
  Rodzaju 31:49
 • Prosiłam o to dzieciątko, i dał mi Pan prośbę moję, którejm żądała od niego. Przetoż je też ja oddawam Panu; na wszystkie dni, których będzie żyło, jest oddane Panu. I pokłonili się tam Panu.
  1 Samuela 1:27, 28
 • Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego, albowiemeś ty ze mną; laska twoja, i kij twój, te mię cieszą.
  Psalmówów 23:4
 • Choć ojciec mój, i matka moja opuścili mię, wszakże Pan przyjął mię.
  Psalmówów 27:10
 • Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, a utrapionych w duchu zachowuje.
  Psalmówów 34:18
 • Który uzdrawia skruszonych na sercu, a zawiązuje boleści ich.
  Psalmówów 147:3
 • Wody wielkie nie mogłyby zagasić tej miłości, ani rzeki zatopić; choćby kto wszystkę majętność domu swego dał za takową miłość, byłby pewnie wzgardzony.
  Pieśń Salomona 8:7
 • Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.
  Jana 14:18
 • Albowiem, (bracia!) mam za to, iż utrapienia teraźniejszego czasu nie są godne onej przyszłej chwały, która się ma objawić w nas.
  Rzymian 8:18
 • Który nas cieszy w każdym ucisku naszym, abyśmy i my cieszyć mogli i tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku, tąż pociechą, którą my sami pocieszeni bywamy od Boga.
  2 Koryntian 1:4
 • Ale to, co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę. Owszem i wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności znajomości Chrystusa Jezusa, Pana mojego, dla któregom wszystko utracił i mam to sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał,
  Filipian 3:7, 8
 • A nie chcę, bracia! abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają.
  1 Tesaloniczan 4:13
 • Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci, i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa,
  1 Piotra 1:7
 • Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc, odnieśli obietnicę.
  Hebrajczyków 10:36