Pokój


 • Ale ty pójdziesz do ojców twoich w pokoju; i pogrzebion będziesz w starości dobrej.
  1 Mojżeszowa Rodzaju 15:15
 • Pan doda mocy ludowi swojemu; Pan będzie błogosławił ludowi swemu w pokoju.
  Psalmów 29:11
 • Odwróć się od złego, a czyń dobrze; szukaj pokoju, a ścigaj go.
  Psalmów 34:14
 • Lecz pokorni odziedziczą ziemię, i rozkochają się w wielkości pokoju.
  Psalmów 37:11
 • Spojrzyj na niewinnego, a przypatrz się szczeremu, że ostatnie rzeczy takiego człowieka są spokojne.
  Psalmów 37:37
 • Pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon twój, a nie doznawają żadnego obrażenia.
  Psalmów 119:165
 • Jać radzę do pokoju; ale gdy o tem mówię, oni do wojny.
  Psalmów 120:7
 • Gdy się podobają Panu drogi człowieka, i nieprzyjaciół jego do zgody z nim przywodzi.
  Przypowieści Salomonowych 16:7
 • Czas miłowania, i czas nienawidzenia; czas wojny, i czas pokoju.
  Kaznodziei Salomona 3:8
 • Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju;
  Izajasz 9:6
 • Człowieka spolegającego na tobie zachowywasz w pokoju, w pokoju mówię: bo w tobie ufa.
  Izajasz 26:3
 • I będzie pokój dzieło sprawiedliwości, a skutek sprawiedliwości odpocznienie i bezpieczność aż na wieki.
  Izajasz 32:17
 • A wszyscy synowie twoi będą wyuczeni od Pana, i obfitość pokoju będą mieli synowie twoi.
  Izajasz 54:13
 • Przetoż w weselu wynijdziecie, a w pokoju doprowadzeni będziecie. Góry i pagórki chwałę przed wami głośno zaśpiewają, a wszystkie drzewa polne rękami klaskać będą.
  Izajasz 55:12
 • Niemasz pokoju niepobożnym, mówi Bóg mój.
  Izajasz 57:21
 • Drogi pokoju nieznają, i niemasz sprawiedliwości w drogach ich; ścieszki swe sami pokrzywili u siebie; każdy, kto po nich chodzi, nie zna pokoju.
  Izajasz 59:8
 • I leczą skruszenie córki ludu mego tylko po wierzchu, mówiąc: Pokój, pokój! choć niemasz pokoju.
  Jeremijasz 6:14
 • Bo Ja najlepiej wiem myśli, które myślę o was, mówi Pan: myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, abym uczynił koniec pożądany biedom waszym.
  Jeremijasz 29:11
 • Wszakże Ja przywiodę ich do zdrowia, i uleczę a uzdrowię ich, i objawię im obfitość pokoju, a pokoju pewnego.
  Jeremijasz 33:6
 • Zginienie przyszło; przetoż szukać będą pokoju, ale go nie będzie.
  Ezechyjel 7:25
 • To jest, proroków Izraelskich, którzy prorokują o Jeruzalemie, i ogłaszają mu widzenie pokoju, choć niemasz pokoju, mówi panujący Pan.
  Ezechyjel 13:16
 • A przemysłem jego poszczęści mu się zdrada w ręku jego, a uwielbi sam siebie w sercu swojem, i czasu pokoju wiele ich pogubi; nadto i przeciw książęciu książąt powstanie, a wszakże bez ręki pokruszony będzie.
  Danijel 8:25
 • Bezpiecznie i do najobfitszych miejsc onej krainy wpadnie, a uczyni to, czego nie czynili ojcowie jego, ani ojcowie ojców jego; łup i korzyść i majętności rozdzieli im, nawet i o miejscach obronnych chytrze przemyśliwać będzie, a to aż do czasu.
  Danijel 11:24
 • Oto na tych górach nogi wdzięczne poselstwo opowiadającego, zwiastującego pokój. Obchodźże, o Judo! uroczyste święta twoje, oddawaj śluby twoje; bo się więcej złośnik mimo cię chodzić nie pokusi, do szczętu jest wygładzony.
  Nahum 1:15
 • Przymierze moje było z nim żywota i pokoju, a dałem mu je dla bojaźni; bo się mnie bał, i dla imienia mojego skruszony był.
  Malachyjasz 2:5
 • Błogosławieni pokój czyniący; albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.
  Mateusza 5:9
 • A jeźliby on dom tego był godny, niech na niego przyjdzie pokój wasz; a jeźliby nie był godny, pokój wasz niech się wróci do was.
  Mateusza 10:13
 • Nie mniemajcie, żem przyszedł dawać pokój na ziemię; nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz.
  Mateusza 10:34
 • A tak ocknąwszy się, zgromił wiatr, i rzekł morzu: Umilknij, a uśmierz się. I przestał wiatr, a stało się wielkie uciszenie.
  Marka 4:39
 • Zatem jej on rzekł: Córko! wiara twoja ciebie uzdrowiła, idźże w pokoju, a bądź zdrowa od choroby twojej.
  Marka 5:34
 • Dobrać jest sól; ale jeźli się sól niesłoną stanie, czemże ją osolicie? Miejcież sól sami w sobie, a miejcie pokój między sobą.
  Marka 9:50
 • Aby się ukazał siedzącym w ciemności i w cieniu śmierci ku wyprostowaniu nóg naszych na drogę pokoju.
  Łukasza 1:79
 • Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.
  Łukasza 2:14
 • I rzekł do niewiasty: Wiara twoja ciebie zbawiła. Idźże w pokoju.
  Łukasza 7:50
 • A do któregokolwiek domu wnijdziecie, naprzód mówcie: Pokój temu domowi.
  Łukasza 10:5
 • A jeźli nie, gdy on jeszcze jest daleko od niego, posły wyprawiwszy do niego, prosi o to, co należy do pokoju.
  Łukasza 14:32
 • Mówiąc: Błogosławiony król, który idzie w imieniu Pańskiem; pokój na niebie, a chwała na wysokościach.
  Łukasza 19:38
 • A gdy oni to mówili, stanął sam Jezus w pośrodku nich, i rzekł im: Pokój wam!
  Łukasza 24:36
 • Pokój zostawuję wam, pokój on mój daję wam; nie jako daje świat, ja wam daję; niechże się nie trwoży serce wasze, ani się lęka.
  Jana 14:27
 • Tomci wam powiedział, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył świat.
  Jana 16:33
 • Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Bożym, powołanym świętym, łaska niech będzie wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
  Rzymian 1:7
 • Skruszenie z biedą w drogach ich, A drogi pokoju nie poznali; Nie masz bojaźni Bożej przed oczami ich.
  Rzymian 3:16-18
 • Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa;
  Rzymian 5:1
 • Gdyż zmysł ciała jest śmierć; ale zmysł ducha jest żywot i pokój,
  Rzymian 8:6
 • Jakoż też będą kazać, jeźliby nie byli posłani? Jako napisano: O jako śliczne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy.
  Rzymian 10:15
 • Jeźli można, ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
  Rzymian 12:18
 • Albowiem królestwo Boże nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym:
  Rzymian 14:17
 • Przetoż tedy naśladujmy tego, co należy do pokoju i do społecznego budowania.
  Rzymian 14:19
 • A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego.
  Rzymian 15:13
 • A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
  Rzymian 15:33
 • Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
  1 Koryntów 1:3
 • A jeźli ten, co jest niewierny, chce się odłączyć, niechże się odłączy; albowiem nie jest niewolnikiem brat albo siostra w takowych rzeczach; aleć ku pokojowi nas Bóg powołał.
  1 Koryntów 7:15
 • Albowiem Bóg nie jest powodem nieporządku, ale pokoju, jako i we wszystkich zborach świętych.
  1 Koryntów 14:33
 • Na ostatek, bracia! miejcie się dobrze; doskonałymi bądźcie, cieszcie się, jednomyślnymi bądźcie, w pokoju żyjcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie jedni drugich świętem pocałowaniem.
  2 Koryntów 13:11
 • Łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
  Galatów 1:3
 • A którzykolwiek według tego sznuru postępować będą, pokój na nich przyjdzie i miłosierdzie, i na lud Boży Izraelski.
  Galatów 6:16
 • Ale owoc Ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość.
  Galatów 5:22
 • Albowiem on jest pokojem naszym, który oboje jednem uczynił i średnią ścianę, która była przegrodą, rozwalił; Nieprzyjaźń, to jest zakon przykazań, który zależał w ustawach, skaziwszy przez ciało swoje, aby dwóch stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój;
  Efezów 2:14, 15
 • Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju.
  Efezów 4:3
 • I obuwszy nogi w gotowość Ewangielii pokoju.
  Efezów 6:15
 • Czegoście się też nauczyli i coście przyjęli, i słyszeli, i widzieli przy mnie, to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami.
  Filipensów 4:9
 • I żeby przezeń z sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzyża jego; przezeń, mówię, tak to, co jest na ziemi, jako i to, co jest na niebiesiech.
  Kolosensów 1:20
 • A pokój Boży niech rząd prowadzi w sercach waszych, do któregoście też powołani w jedno ciało; a bądźcie wdzięcznymi.
  Kolosensów 3:15
 • Lecz wy, bracia! nie jesteście w ciemności, aby was on dzień jako złodziej zachwycił.
  1 Tesalonicensów 5:4
 • Chroń się też pożądliwości młodzieńczych, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca.
  2 Tymoteusza 2:22
 • Pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana;
  Żydów 12:14
 • A Bóg pokoju, który wywiódł od umarłych we krwi przymierza wiecznego, onego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
  Żydów 13:20
 • Ale owoc sprawiedliwości w pokoju bywa siany tym, którzy pokój czynią.
  Jakóba 3:18
 • Niech się odwróci od złego, a czyni dobre; niech szuka pokoju i ściga go.
  1 Piotra 3:11
 • I wyszedł drugi koń rydzy; a temu, który na nim siedział, dano, aby odjął pokój z ziemi, a iżby jedni drugich zabijali, i dano mu miecz wielki.
  Objawienie Jana 6:4