Wiara


 • Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Boże. Rzymian 10:17
 • Ufaj w Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie twoim nie spolegaj. We wszystkich drogach twoich znaj go, a on prostować będzie ścieszki twoje. Przysłów 3:5, 6
 • Ale mu Jezus rzekł:Jeźli możesz temu wierzyć? Wszystko jest możno wierzącemu. Marka 9:23
 • A tak jeźli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi stały. 2 Koryntian 5:17
 • Bo nie będzie niemożne u Boga żadne słowo. Łukasza 1:37
 • Tedy się dotknął oczu ich, mówiąc:Według wiary waszej niechaj się wam stanie. Mateusza 9:29
 • A wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. Hebrajczyków 11:1
 • A jeźli komu z was schodzi na mądrości, niech prosi u Boga, który ją szczerze wszystkim daje, a nie wymawia; i będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; albowiem kto wątpi, jest podobny wałowi morskiemu, który od wiatru pędzony i miotany bywa. Bo niechaj nie mniema ten człowiek, aby co miał wziąć od Pana. Mąż umysłu dwoistego jest niestateczny we wszystkich drogach swoich. Jakuba 1:5-8
 • A bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy go szukają. Hebrajczyków 11:6
 • Albowiem jako ciało bez duszy jest martwe, tak i wiara bez uczynków martwa jest. Jakuba 2:26
 • albowiem cokolwiek nie jest z wiary, grzechem jest. Rzymian 14:23
 • A sprawiedliwy z wiary żyć będzie; a jeźliby się kto schraniał, nie kocha się w nim dusza moja. Hebrajczyków 10:38
 • Oto, choćby mię i zabił, przecię w nim będę ufał; Ijobowa 13:15
 • Jeźli się nawrócicie i uspokoicie się, zachowani będziecie; w milczeniu i w nadziei będzie moc wasza. Ale nie chcecie; Izajasza 30:15
 • Jeźliśmy niewiernymi, on wiernym zostaje i zaprzeć samego siebie nie może. 2 Tymoteusza 2:13
 • Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat; a to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara nasza. 1 Jana 5:4
 • A nade wszystko wziąwszy tarczę wiary, którą byście mogli wszystkie strzały ogniste onego złośnika zagasić. Efezjan 6:16
 • Lecz Jezus rzekł do nich:Dla niedowiarstwa waszego; zaprawdę bowiem powiadam wam:Jeźlibyście, mając wiarę jako ziarno gorczyczne, rzekli tej górze:Przenieś się stąd na ono miejsce, tedy się przeniesie, a nic niemożebnego wam nie będzie. Mateusza 17:20
 • Patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. Hebrajczyków 12:2
 • Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa; Rzymian 5:1
 • A Jezus odpowiadając, rzekł im:Miejcie wiarę w Boga. Marka 11:22
 • W czem weselicie się teraz maluczko, (jeźliże potrzeba) zasmuceni w rozmaitych pokusach, Aby doświadczenie wiary waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, którego jednak przez ogień doświadczają, znalezione było wam ku chwale i ku czci, i ku sławie w objawienie Jezusa Chrystusa, Którego nie widziawszy, miłujecie, którego teraz nie widząc, wszakże weń wierząc, weselicie się radością niewymowną i chwalebną, Odnosząc koniec wiary waszej:zbawienie dusz. 1 Piotra 1:6-9