Chwalić


 • Przetoż się nie frasujcie; albowiem wesele Pańskie jest siłą waszą, Nehemiasza 8:10
 • Będę błogosławił Pana na każdy czas; zawżdy będzie chwała jego w ustach moich. Psalmówów 34:1
 • Kto mi ofiaruje chwałę, uczci mię; a temu, który naprawia drogę swą, ukażę zbawienie Boże. Psalmówów 50:23
 • Halleluja. Chwalcie Boga w świątnicy jego; chwalcie go na rozpostarciu mocy jego. Chwalcie go ze wszelkiej mocy jego; chwalcie go według wielkiej dostojności jego. Chwalcie go na głośnych trąbach; chwalcie go na lutni i na harfie. Chwalcie go na bębnie, i na piszczałce; chwalcie go stronach i na organach. Chwalcie go na cymbałach głośnych; chwalcie go cymbałach krzykliwych. Niech wszelki duch chwali Pana! Halleluja. Psalmówów 150
 • Błogosławiony lud, który zna dźwięk twój; Panie! w światłości oblicza twego chodzić będą. Psalmówów 89:14
 • Błogosławiony lud, który zna dźwięk twój; Panie! w światłości oblicza twego chodzić będą. Psalmówów 89:15
 • Psalmów dla dziękczynienia. Wykrzykajcie Panu, wszystka ziemio! Służcie Panu z weselem, przychodźcie przed oblicze jego z radością. Psalmów 100:1, 2
 • Dobra rzecz jest wysławiać Pana, a śpiewać imieniowi twemu, o Najwyższy. Psalmów 92:1
 • Psalmów samego Dawida. O miłosierdziu i o sądzie śpiewać będę; tobie, o Panie! śpiewać będę. Psalmów 101:1
 • Pan króluje; wyskakuj ziemio, a wesel się mnóstwo wysep! Psalmów 97:1
 • Weselcie się sprawiedliwi w Panu, a wysławiajcie pamiątkę świętobliwości jego. Psalmów 97:12
 • Błogosław duszo moja Panu, i wszystkie wnętrzności moje imieniowi jego świętemu. Błogosławże duszo moja Panu, a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego. Psalmów 103:1, 2
 • Chwalcie imię jego na piszczałkach; na bębnie i na harfie grajcie mu. Albowiem się kocha Pan w ludu swym; pokornych zbawieniem uwielbia. Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych. Psalmów 149:1, 3-5
 • Kto mi ofiaruje chwałę, uczci mię; a temu, który naprawia drogę swą, ukażę zbawienie Boże. Psalmówów 50:23
 • A o północy Paweł i Sylas modląc się, chwalili Boga pieśniami, tak że je słyszeli więźniowie. Dzieje Apostolskie 16:25
 • A wszedłszy w radę z ludem, postanowił śpiewaków Panu, którzyby go chwalili w ozdobie świętobliwości, idąc przed uszykowanymi do bitwy, i mówiąc:Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki miłosierdzie jego. A wtenczas, gdy oni zaczęli śpiewanie i chwały, obrócił Pan zasadzkę na synów Ammonowych i Moabowych, i na obywateli góry Seir, która była przyszła przeciw Judzie, i bili się sami. 2 Kronik 20:21, 22
 • Za wszystko dziękujcie; albowiem tać jest wola Boża w Chrystusie Jezusie przeciwko wam. 1 Tesaloniczan 5:18
 • Przetoż przez niego ofiarujmy Bogu ofiarę chwały ustawicznie, to jest owoce warg wyznawających imieniowi jego. Hebrajczyków 13:15
 • Niechaj będą napełnione usta moje chwałą twoją, przez cały dzień sławą twoją. Psalmówów 71:8
 • Aleć ja zawżdy oczekiwać będę, a tem więcej rozszerzę chwałę twoję. Psalmówów 71:14
 • Od wschodu słońca, aż do zachodu jego, niech będzie chwalebne imię Pańskie. Psalmówów 113:3
 • Rozmawiając z sobą przez Psalmówy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swojem Panu, Dzięki czyniąc zawsze za wszystko, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu. Efezjan 5:19, 20
 • Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy jego i którzy się go boicie, i mali, i wielcy. Apokalipsa 19:5