Jesus, Guds Sønn - Treenigheten


 • Og Gud sa: La oss gjøre mennesker i vårt billede, efter vår lignelse, og de skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over feet og over all jorden og over alt kryp som rører sig på jorden.
  1 Mosebok 1:26
 • Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt; bare han nu ikke rekker ut sin hånd og tar også av livsens tre og eter og lever til evig tid!
  1 Mosebok 3:22
 • Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.
  5 Mosebok 6:4
 • For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.
  Esaias 9:6
 • I er mine vidner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, forat I skal kjenne og tro mig og forstå at jeg er Gud; før mig er ingen gud blitt til, og efter mig skal det ingen komme.
  Esaias 43:10
 • Så sier Herren, Israels konge og gjenløser, Herren, hærskarenes Gud: Jeg er den første, og jeg er den siste, og foruten mig er det ingen Gud.
  Esaias 44:6
 • Kom nær til mig, hør dette! Fra begynnelsen av har jeg ikke talt i lønndom; fra den tid det kom, var jeg der. [fra den tid det forkynte begynte å opfylles, var jeg virksom til stede] Og nu har Herren, Israels Gud, sendt mig [de. profeten.] og sin Ånd.
  Esaias 48:16
 • Herrens, Israels Guds Ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig til å forkynne et godt budskap for de saktmodige; han har sendt mig til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne,
  Esaias 61:1
 • Jeg vil kunngjøre hvad fastsatt er: Herren sa til mig: Du er min sønn, jeg har født dig idag.
  Psalm 2:7
 • Herren sa til min herre: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!
  Psalm 110:1
 • Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og han skal kalles Immanuel, det er utlagt: Gud med oss.
  Matteus 1:23
 • Men da Jesus var døpt, steg han straks op av vannet, og se, himmelen åpnet sig for ham, og han så Guds Ånd fare ned som en due og komme over ham. Og se, det kom en røst fra himmelen, som sa: Dette er min Sønn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.
  Matteus 3:16-17
 • gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,
  Matteus 28:19
 • Jesus svarte ham: Det første er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én,
  Markus 12:29
 • Og å elske ham av alt sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin sjel og av all sin makt, og å elske sin næste som sig selv, det er mere enn alle brennoffer og slaktoffer.
  Markus 12:32
 • Og engelen svarte henne: Den Hellige Ånd skal komme over dig, og den Høiestes kraft skal overskygge dig; derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds Sønn.
  Lukas 1:35
 • Fader! om du vil, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, skje ikke min vilje, men din!
  Lukas 22:42
 • Ibegynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.
  Johannes 1:1-3
 • Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet (en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far) full av nåde og sannhet.
  Johannes 1:14
 • Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.
  Johannes 1:18
 • Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.
  Johannes 4:24
 • Derfor stod da jødene ham enn mere efter livet, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men også kalte Gud sin Fader og gjorde sig selv Gud lik.
  Johannes 5:18
 • Derfor sa jeg til eder: I skal dø i eders synder; for tror I ikke at det er mig, da skal I dø i eders synder.
  Johannes 8:24
 • Jesus sa til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Før Abraham blev til, er jeg.
  Johannes 8:58
 • jeg og Faderen, vi er ett.
  Johannes 10:30
 • Jødene svarte ham: For nogen god gjerning stener vi dig ikke, men for gudsbespottelse, og fordi du som er et menneske, gjør dig selv til Gud.
  Johannes 10:33
 • Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.
  Johannes 14:6
 • Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos eder, og du kjenner mig ikke, Filip? Den som har sett mig, har sett Faderen; hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i mig? De ord jeg sier til eder, taler jeg ikke av mig selv, men Faderen, som blir i mig, han gjør sine gjerninger. Tro mig at jeg er i Faderen og Faderen i mig; men hvis ikke, så tro det dog for selve gjerningenes skyld!
  Johannes 14:9-11
 • og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig, sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke; I kjenner ham, for han blir hos eder og skal være i eder.
  Johannes 14:16-17
 • men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.
  Johannes 14:26
 • I hørte at jeg sa til eder: Jeg går bort og kommer til eder igjen. Dersom I elsket mig, da gledet I eder over at jeg går til Faderen; for Faderen er større enn jeg.
  Johannes 14:28
 • Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig.
  Johannes 15:26
 • og dette er det evige liv at de kjenner dig, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.
  Johannes 17:3
 • Og den herlighet som du har gitt mig, den har jeg gitt dem, forat de skal være ett, likesom vi er ett, Jeg i dem, og du i mig, forat de skal være fullkommet til ett, så verden kan kjenne at du har utsendt mig og elsket dem, likesom du har elsket mig.
  Johannes 17:22-23
 • som efter hellighets ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved opstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre,
  Romerne 1:4
 • så sant Gud er én, og han rettferdiggjør de omskårne av troen og de uomskårne ved troen.
  Romerne 3:30
 • Men dersom hans Ånd som opvakte Jesus fra de døde, bor i eder, da skal han som opvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.
  Romerne 8:11
 • men, som skrevet er: Hvad øie ikke så og øre ikke hørte, og hvad ikke opkom i noget menneskes hjerte, hvad Gud har beredt for dem som elsker ham. Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud;
  1 Korintierne 2:9-10
 • Vet I ikke at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i eder?
  1 Korintierne 3:16
 • så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.
  1 Korintierne 8:6
 • Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; mot slike er loven ikke.
  Galaterne 5:22-23
 • for ved ham har vi begge adgang til Faderen i en Ånd.
  Efeserne 2:18
 • Ett legeme og én Ånd, likesom I og er kalt med ett håp i eders kall; n Herre, én tro, én dåp, n Gud og alles Fader, han som er over alle og gjennem alle og i alle.
  Efeserne 4:4-6
 • Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!
  Filippenserne 1:2
 • La dette sinn være i eder, som og var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.
  Filippenserne 2:5-8
 • Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning; for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham, og han er før alle ting, og alle ting står ved ham.
  Kolossenserne 1:15-17
 • For i ham bor hele guddommens fylde legemlig,
  Kolossenserne 2:9
 • Og Herren styre eders hjerter til å elske Gud og til å vente på Kristus med tålmodighet!
  2 Tessalonikerne 3:5
 • For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus,
  1 Timoteus 2:5
 • han som frelste oss og kalte oss med et hellig kall, ikke efter våre gjerninger, men efter sitt eget forsett og den nåde som er oss gitt i Kristus Jesus fra evige tider,
  2 Timoteus 1:9
 • mens vi venter på det salige håp og åpenbarelsen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,
  Titus 2:13
 • han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høire hånd i det høie,
  Hebreerne 1:3
 • men om Sønnen: Din trone, Gud, står i all evighet, og rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav;
  Hebreerne 1:8
 • hvor meget mere skal da Kristi blod, han som ved en evig ånd bar sig selv frem som et ulastelig offer for Gud, rense eders samvittighet fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud!
  Hebreerne 9:14
 • Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.
  Hebreerne 13:8
 • Peter, Jesu Kristi apostel -- til de utlendinger som er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, utvalgt efter Gud Faders forutviten, i Åndens helliggjørelse, til lydighet og oversprengning med Jesu Kristi blod: Nåde og fred bli eder mangfoldig til del!
  1 Peter 1:1-2
 • det som vi har sett og hørt, det forkynner vi og eder, forat og I kan ha samfund med oss; men vårt samfund er med Faderen og med hans Sønn Jesus Kristus.
  1 Johannes 1:3
 • For de er tre som vidner: nden og vannet og blodet, og disse tre går ut på ett.
  1 Johannes 5:7-8
 • men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv.
  1 Johannes 5:20
 • Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er og som var og som kommer, den Allmektige.
  Apenbaring 1:8