Gi


 • For intet har I fått det, for intet skal I gi det.
  Matteus 10:8
 • Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den!
  Salomos Ordsprog 3:27
 • gi, så skal eder gis! et godt, stoppet, rystet, overfylt mål skal gis eder i fanget; for med det samme mål som I måler med, skal eder måles igjen.
  Lukas 6:38
 • Om en bror eller søster er naken og fattes føde for dagen,og nogen av eder sier til dem: Gå bort i fred, varm eder og mett eder! men I ikke gir dem det som legemet trenger, hvad nytter det?Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv.
  Jakobs 2:15-17
 • Den ene strør ut og får ennu mere; den andre holder tilbake mere enn rett er, og det blir dog bare fattigdom.Den som velsigner, skal trives, og den som lesker andre, han blir selv lesket.
  Salomos Ordsprog 11:24, 25
 • Gi den som ber dig, og vend dig ikke bort fra den som vil låne av dig.
  Matteus 5:42
 • For fattige kommer det alltid til å være i landet; derfor byder jeg dig og sier: Du skal lukke op din hånd for din bror, for de trengende og fattige som du har i ditt land.
  5 Mosebok 15:11
 • Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!Så skal dine lader fylles med overflod og dine persekar flyte over av most.
  Salomos Ordsprog 3:9, 10
 • Den som lukker sitt øre for den fattiges skrik, han skal selv rope, men ikke få svar.
  Salomos Ordsprog 21:13
 • Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv mig på denne måte, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for eder og utøse velsignelser over eder i rikelig mål!
  Malakias 3:10
 • Men når du gir almisse, da la ikke din venstre hånd vite hvad din høire gjør,forat din almisse kan være i lønndom, og din Fader, som ser i lønndom, han skal lønne dig i det åpenbare.
  Matteus 6:3, 4
 • Og kongen skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg eder: Hvad I har gjort imot en av disse mine minste brødre, det har I gjort imot mig.
  Matteus 25:40
 • Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser.Hver gi så som han setter sig fore i sitt hjerte, ikke med sorg eller av tvang! for Gud elsker en glad giver.Og Gud er mektig til å gi eder all nåde i rikelig mål, forat I alltid i alle ting kan ha alt det I trenger til, og således rikelig kan gjøre all god gjerning,som skrevet er: Han strødde ut, han gav de fattige; hans rettferdighet blir til evig tid.Og han som gir såmannen såkorn og brød til å ete, han skal og gi eder utsæd og øke den og gi vekst til fruktene av eders rettferdighet,idet I blir rike i alle ting til all opriktig kjærlighet, som ved oss virker takksigelse til Gud.For den hjelp som ydes ved denne tjeneste, råder ikke bare bot på de helliges trang, men bærer også rik frukt ved manges takksigelser til Gud,
  2 Korintierne 9:6-12