Eredmények a dicséret


 • mert az Úrnak öröme a ti erõsségtek.
  Nehémiás 8:10
 • A ki hálával áldozik, az dicsõít engem, és a ki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását.
  A zsoltárok 50:23
 • Boldog nép az, a mely megérti a kürt szavát; a te orczádnak világosságánál jár ez, oh Uram!
  A zsoltárok 89:15
 • És hálaadás és öröm szava jõ ki belõlök, és megsokasítom õket és meg nem kevesednek, megöregbítem õket és meg nem kisebbednek.
  Jeremiás 30:19
 • Dícsérve az Istent, és az egész nép elõtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülõkkel.
  Az apostolok cselekedetei 2:47
 • Semmi felõl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elõtt.
  Filippiekhez 4:6
 • Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bõséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik elõttetek voltak.
  Máté 5:10-12
 • Boldogok lesztek, mikor titeket az emberek gyûlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek Fiáért.Örüljetek azon a napon és örvendezzetek; mert ímé a ti jutalmatok bõséges a mennyben; hiszen hasonlóképen cselekedtek a prófétákkal az õ atyáik.
  Lukács 6:22, 23
 • Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyõztem a világot.
  János 16:33
 • Õk annakokáért örömmel menének el a tanács elõl, hogy méltókká tétettek arra, hogy az õ nevéért gyalázattal illettessenek.
  Az apostolok cselekedetei 5:41
 • Sõt inkább kicsoda vagy te óh ember, hogy versengsz az Istennel? Avagy mondja-é a készítmény a készítõnek: Miért csináltál engem így?
  Rómaiakhoz 9:20
 • Mint bánkódók, noha mindig örvendezõk; mint szegények, de sokakat gazdagítók; mint semmi nélkül valók, és mindennel bírók.
  2 korinthusiakhoz 6:10
 • mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek.
  Filippiekhez4:11
 • Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
  1 Thesszalonikaiakhoz 5:18
 • Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek Jóbb és maradandó vagyonotok van a mennyekben.
  Zsidókhoz 10:34
 • A kit, noha nem láttatok, szerettek; a kiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsõült örömmel örvendeztek:
  Péter első 1:8
 • De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok,azoktól való félelembõl pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek;
  Péter első 3:14
 • Sõt, a mennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az õ dicsõségének megjelenésekor is vígadozva örvendezhessetek. Ha pedig mint keresztyén szenved, ne szégyelje, sõt dicsõítse azért az Istent.
  Péter első 4:13, 16
 • Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak! Örvendezzetek mindnyájan ti egyeneslelkûek!
  A zsoltárok 32:11
 • Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
  A zsoltárok 33:1
 • Áldom az Urat minden idõben, dicsérete mindig ajkamon van!
  A zsoltárok 34:1
 • Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat, a te dicsõségedet minden napon.
  A zsoltárok 35:28
 • Áldott legyen az Úr! Napról-napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene! Szela.
  A zsoltárok 68:19
 • Megtelik szájam dicséreteddel, minden napon a te dicsõségeddel.
  A zsoltárok 71:8
 • Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, oh Felséges!Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hûséges voltodat.
  A zsoltárok 92:1, 2
 • Menjetek be az õ kapuin hálaadással, tornáczaiba dicséretekkel; adjatok hálákat néki, áldjátok az õ nevét!
  A zsoltárok 100:4
 • Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensõm az õ szent nevét.Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményérõl.
  A zsoltárok 103:1, 2
 • Adjanak hálát az Úrnak az õ kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért,
  A zsoltárok 107:8
 • És áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az õ cselekedeteit örvendezéssel!
  A zsoltárok 107:22
 • Napkelettõl fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!
  A zsoltárok 113:3
 • Emeljük fel szíveinket kezeinkkel egyetemben Istenhez az égben.
  Jeremiás siralmai 3:41
 • De én hálaadó szóval áldozom néked; megadom, a mit fogadtam. Az Úré a szabadítás.
  Jónás 2:9
 • Beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak.Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.
  Efezusiakhoz 5:19, 20
 • Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok.
  1 Thesszalonikaiakhoz 5:18
 • Annakokáért õ általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az õ nevérõl vallást tevõ ajkaknak gyümölcsét.
  Zsidókhoz 13:15
 • Dícsérjétek a mi Istenünket mindnyájan õ szolgái, a kik félitek õt, kicsinyek és nagyok!
  Jelenések könyve 19:5