Abortusz


  • Thou shalt not kill. Mózes ötödik könyve 5:17
  • Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök. A zsoltárok 139:16
  • Teremté tehát az Isten az embert az õ képére, Isten képére teremté õt: férfiúvá és asszonynyá teremté õket. Mózes első könyve 1:27
  • Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom. A zsoltárok 127:3
  • Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.Nem volt elrejtve elõtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében. A zsoltárok 139:13-15
  • Nem az teremtette-é õt is, a ki engem teremtett anyám méhében; nem egyugyanaz formált-é bennünket anyánk ölében? Jób 31:15
  • Mielõtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielõtt az anyaméhbõl kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé. Jeremiás 1:5