Abortusz


 • Thou shalt not kill.
  Mózes ötödik könyve 5:17
 • Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.
  A zsoltárok 139:16
 • Teremté tehát az Isten az embert az õ képére, Isten képére teremté õt: férfiúvá és asszonynyá teremté õket.
  Mózes első könyve 1:27
 • Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom.
  A zsoltárok 127:3
 • Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.Nem volt elrejtve elõtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében.
  A zsoltárok 139:13-15
 • Nem az teremtette-é õt is, a ki engem teremtett anyám méhében; nem egyugyanaz formált-é bennünket anyánk ölében?
  Jób 31:15
 • Mielõtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielõtt az anyaméhbõl kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.
  Jeremiás 1:5