Az Úr harcolni fog az Ön számára


  • Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik veletek; mert a mely Égyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Mózes második könyve 14:13
  • Perelj Uram a velem perlõkkel; harczolj a velem harczolókkal. A zsoltárok 35:1
  • Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodadolgokat cselekedett; megsegítette õt az õ Jóbbkeze és az õ szentséges karja. A zsoltárok 98:1
  • Mondjátok a remegõ szívûeknek: legyetek erõsek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jõ, az Isten, a ki megfizet, Õ jõ, és megszabadít titeket! Ézsaiás 35:4
  • És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettõl, és megtart az õ mennyei országára; a kinek dicsõség örökkön örökké! Ámen. 2 Timóteushoz 4:18
  • Így hogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat nékem? Zsidókhoz 13:6
  • A ki a bûnt cselekszi az ördögbõl van; mert az ördög kezdettõl fogva bûnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. János első 3:8
  • És õk legyõzték azt a Bárány véréért, és az õ bizonyságtételöknek beszédéért; és az õ életöket nem kímélték mind halálig. Jelenések könyve 12:11