Kitartás


  • Szorgalmasan megismerd a te juhaid külsejét, gondolj a nyájakra. A példabeszédek 27:23
  • Az idegenek megépítik kõfalaidat, és királyaik szolgálnak néked; mivel haragomban megvertelek, és kegyelmemben megkönyörültem rajtad. Ézsaiás 60:10
  • Mert így szól az Úr Isten: Ímé, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Ezékiel 34:11
  • Monda néki ismét másodszor is Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem? Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy én szeretlek téged. Monda néki: Õrizd az én juhaimat! János 21:16
  • Én plántáltam, Apollós öntözött; de az Isten adja vala a növekedést.Azért sem a ki plántál, nem valami, sem a ki öntöz; hanem a növekedést adó Isten. 1 korinthusiakhoz 3:6, 7
  • Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építõmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá. 1 korinthusiakhoz 3:10
  • Ha mi néktek a lelkieket vetettük, nagy dolog-é, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk? 1 korinthusiakhoz 9:11
  • Azt mondom pedig: A ki szûken vet, szûken is arat; és a ki bõven vet, bõven is arat. 2 korinthusiakhoz 9:6
  • És a miket tõlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. 2 Timóteushoz 2:2
  • Legeltessétek az Istennek köztetek lévõ nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésbõl, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésbõl, hanem jóindulattal; Péter első 5:2