ישו, בן האלוהים - השילוש


 • ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ׃
  בראשית 1:26
 • ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם׃
  בראשית 3:22
 • שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד׃
  דברים 6:4
 • כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אביעד שר שלום׃
  ישעיה 9:6
 • אתם עדי נאם יהוה ועבדי אשר בחרתי למען תדעו ותאמינו לי ותבינו כי אני הוא לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה׃
  ישעיה 43:10
 • כה אמר יהוה מלך ישראל וגאלו יהוה צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים׃
  ישעיה 44:6
 • קרבו אלי שמעו זאת לא מראש בסתר דברתי מעת היותה שם אני ועתה אדני יהוה שלחני ורוחו׃
  ישעיה 48:16
 • רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח
  ישעיה 61:1
 • אספרה אל חק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך׃
  תהלים 2:7
 • לדוד מזמור נאם יהוה לאדני שב לימיני עד אשית איביך הדם לרגליך׃
  תהלים 110:1
 • הנה העלמה הרה וילדת בן וקראו שמו עמנואל אשר פרושו האל עמנו׃
  מַתָּי 1:23
 • ויהי כאשר נטבל ישוע וימהר לעלות מן המים והנה נפתחו לו השמים וירא את רוח אלהים יורדת כיונה ונחה עליו׃ והנה קול מן השמים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו׃
  מַתָּי 3:16-17
 • לכו ועשו לתלמידים את כל הגוים וטבלתם אתם לשם האב והבן ורוח הקדש׃
  מַתָּי 28:19
 • ויען ישוע וידבר אליו הראשנה לכל המצות היא שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד׃
  מרקוםי 12:29
 • ויאמר אליו הסופר אמנם רבי יפה דברת כי אלהים אחד הוא ואין עוד מלבדו׃
  מרקוםי 12:32
 • ויען המלאך ויאמר אליה רוח הקדש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך על כן גם לקדוש הילוד יקרא בן אלהים׃
  לוקם 1:35
 • אבי אם רצונך להעביר מעלי את הכוס הזאת אך אל יהי כרצוני כי אם כרצונך׃
  לוקם 22:42
 • ראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃ הוא היה בראשית אצל האלהים׃ הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃
  יוחנן 1:1-3
 • והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃
  יוחנן 1:14
 • את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃
  יוחנן 1:18
 • האלהים רוח הוא והמשתחוים לו צריכים להשתחות ברוח ובאמת׃
  יוחנן 4:24
 • אז יוסיפו היהודים לבקש את נפשו כי מלבד אשר חלל את השבת עוד אמר כי האלהים הוא אביו וידמה לאלהים׃
  יוחנן 5:18
 • לכן אמרתי אליכם כי תמותו בחטאיכם כי אם לא תאמינו כי אני הוא בחטאיכם תמותו׃
  יוחנן 8:24
 • ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם בטרם היות אברהם אני הוא׃
  יוחנן 8:58
 • אני ואבי אחד אנחנו׃
  יוחנן 10:30
 • ויענו היהודים אתו לאמר על מעשה טוב לא נסקל אתך כי אם על גדפך את אלהים ועל כי אדם אתה ותעש את עצמך לאלהים׃
  יוחנן 10:33
 • ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃
  יוחנן 14:6
 • ויאמר אליו ישוע זה כמה ימים אנכי אתכם ואתה פילפוס הטרם תדעני הראה אתי ראה את האב ולמה זה תאמר הראנו את האב׃ האינך מאמין כי אנכי באבי ואבי בי הוא הדברים אשר אדבר אליכם לא מנפשי אנכי דבר כי אבי השכן בקרבי הוא עשה את המעשים׃ האמינו לי כי אנכי באבי ואבי בי הוא ואם לא אך בגלל המעשים האמינו לי׃
  יוחנן 14:9-11
 • ואני אשאלה מאבי והוא יתן לכם פרקליט אחר אשר ישכן אתכם לנצח׃ את רוח האמת אשר לא יכל העולם להשיגו באשר לא יראהו ולא ידעהו ואתם ידעתם אתו כי אתכם שכן הוא אף יהיה בתוככם׃
  יוחנן 14:16-17
 • והפרקליט תוח הקדש אשר ישלחנו אבי בשמי הוא ילמדכם את כל ויזכירכם את כל אשר הגדתי לכם׃
  יוחנן 14:26
 • הלא שמעתם כי אמרתי אליכם אלך לי ואשובה אליכם אם אהב תאהבוני כי עתה תשמחו באמרי לכם כי הלך אני אל האב כי אבי גדול ממני׃
  יוחנן 14:28
 • ובבוא הפרקליט אשר אשלחנו לכם מאת אבי רוח האמת היוצא מאת אבי הוא יעיד עלי׃
  יוחנן 15:26
 • ואלה הם חיי העולמים לדעת אתך אשר אתה לבדך אל אמת ואת ישוע המשיח אשר שלחת׃
  יוחנן 17:3
 • ואני נתתי להם את הכבוד אשר נתת לי למען יהיו אחד כאשר אנחנו אחד נחנו׃ אני בהם ואתה בי למען יהיו משלמים לאחד ולמען ידע העולם כי אתה שלחתני ואהבת אתם כאשר אהבתני׃
  יוחנן 17:22-23
 • אשר הוכן לבן האלהים בגבורה לפי רוח הקדשה בתחיתו מבין המתים הוא ישוע המשיח אדנינו׃
  אל־הרומיים 1:4
 • כי אחד האלהים המצדיק את המולים מתוך האמונה ואת הערלים על ידי האמונה׃
  אל־הרומיים 3:30
 • ואם ישכן בקרבכם רוח המעיר את ישוע מן המתים הוא אשר העיר את המשיח מן המתים גם את גויותיכם המתות יחיה על ידי רוחו השכן בקרבכם׃
  אל־הרומיים 8:11
 • אלא ככתוב אשר עין לא ראתה ואזן לא שמעה ולא עלה על לב אנוש את אשר הכין האלהים לאהביו׃ ולנו גלה האלהים ברוחו כי הרוח חוקר את הכל גם את מעמקי האלהים׃
  הראשונה אל־הקורינתים 2:9-10
 • הלא ידעתם כי היכל אלהים אתם ורוח אלהים שכן בקרבכם׃
  הראשונה אל־הקורינתים 3:16
 • אמנם לנו אך לא אחד האב אשר הכל ממנו ואנחנו אליו ואדון אחד ישוע המשיח אשר הכל על ידו ונחנו על ידו׃
  הראשונה אל־הקורינתים 8:6
 • ופרי הרוח אהבה שמחה ושלום ארך רוח ונדיבות וחסד ואמונה׃ וענוה ופרישות אין תורה לנגד עשי אלה׃
  הראשונה אל־הקורינתים 5:22-23
 • כי על ידו יש לשנינו מבוא ברוח אחד אל אבינו׃
  אל־האפסיים 2:18
 • גוף אחד ורוח אחד כאשר גם נקראתם בתקות משמרתכם האחת׃ אדון אחד אמונה אחת טבילה אחת׃ אל ואב אחד לכל שהוא על כל ובכל ובתוך כלכם׃
  אל־האפסיים 4:4-6
 • חסד לכם ושלום מאת האלהים אבינו ואדנינו ישוע המשיח׃
  אל־הפיליפיים 1:2
 • כי הרוח ההיא אשר היתה במשיח תהי גם בכם׃ אשר אף כי היה בדמות האלהים לא חשב לו לשלל היותו שוה לאלהים׃ כי אם הפשיט את עצמו וילבש דמות עבד וידמה לבני אדם וימצא בתכונתו כבן אדם׃ וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃
  אל־הפיליפיים 2:5-8
 • והוא צלם האלהים הנעלם ובכור כל נברא׃ כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו׃ והוא לפני הכל והכל קים בו׃
  אל־הקולומים 1:15-17
 • כי בו בגופו שכן כל מלא האלהות ובו אתם נמלאים׃
  אל־הקולומים 2:9
 • והאדון הוא יישר את לבבכם לאהבת האלהים ולסבלנות המשיח׃
  השנייה אל־התסלוניקים 3:5
 • כי אחד הוא האלהים ואחד הוא העמד בין אלהים ובין בני אדם הוא בן אדם המשיח ישוע׃
  השנייה אל־התסלוניקים 2:5
 • אשר הוא הושיענו וקראנו בקריאה קדושה לא לפי מעשינו כי אם לפי עצתו וחסדו הנתן לנו במשיח ישוע לפני ימות עולם׃
  השנייה אל־טימותיום 1:9
 • ונחכה לתקוה המאשרת ולהופעת כבוד אלהינו הגדול ומושיענו ישוע המשיח׃
  אל־טיטום 2:13
 • והוא זהר כבודו וצלם ישותו ונושא כל בדבר גבורתו ואחרי עשתו בנפשו טהרת חטאתינו ישב לימין הגדלה במרומים׃
  אל־העברים 1:3
 • אך על הבן אמר כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃
  אל־העברים 1:8
 • אף כי דם המשיח אשר הקריב את עצמו לאלהים ברוח נצחי ובלי מום יטהר לבבכם ממעשי מות לעבד את אלהים חיים׃
  אל־העברים 9:14
 • ישוע המשיח גם תמול גם היום הוא הוא וגם לעולמים׃
  אל־העברים 13:8
 • פטרוס שליח ישוע המשיח אל תושבי תפוצות פנטוס גלטיא קפודקיא אסיא וביתוניא׃ הנבחרים מקדם כפי דעת אלהים האב בקדוש הרוח אל משמעת ישוע המשיח ואל הזית דמו חסד ושלום למכביר יהיו
  פטרום הראשונה 1:1-2
 • את אשר ראינו ושמענו נודיעה לכם למען תתחברו לנו גם אתם והתחברותנו היא עם האב ועם בנו ישוע המשיח׃
  1 יוחנן 1:3
 • כי שלשה המה המעידים בשמים האב הדבר ורוח הקדש ושלשתם אחד המה׃ ושלשה המה המעידים בארץ הרוח המים והדם ושלשתם לאחת המה׃
  1 יוחנן 5:7-8
 • וידענו כי בא בן אלהים ויתן לנו בינה לדעת את האמתי ובאמתי אנחנו בבנו ישוע המשיח זה הוא האל האמתי וחיי העולם׃
  1 יוחנן 5:20
 • אני האלף ואני התו ראש וסוף נאם יהוה אלהים ההוה והיה ויבוא אלהי צבאות׃
  התגלות 1:8