ישועה


 • כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃ יוחנן 3: 16
 • כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה׃   - אל־הרומיים 3: 23
 • כי שכר החטא הוא המות ומתנת חסד אלהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדנינו׃ -  אל־הרומיים 6: 23
 • ויאמר אליו ישוע אנכי הנני הדרך והאמת והחיים לא יבא איש אל האב כי אם על ידי׃ -  יוחנן 14: 6
 • והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃ -  יוחנן 1: 12
 • ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים׃ - יוחנן 3: 3
 • וכמעט הכל יטהר בדם על פי התורה ואין כפרה בלי שפיכת דם׃ -  אל־העברים 9: 22
 • ויאמר אמן אמר אני לכם אם לא תשובו להיות כילדים לא תבוא אל מלכות השמים׃ -  מַתָּי 18: 3
 • ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃ -  התגלות 3: 20
 • ואם נתודה את חטאתינו נאמן הוא וצדיק לסלח לנו את חטאתינו ולטהרנו מכל עון׃ -  1 יוחנן 1: 9
 • כי אם תודה בפיך אשר ישוע הוא האדון ותאמין בלבבך אשר האלהים העירו מן המתים אז תושע׃כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה לו לישועה׃ כי כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט׃ -  אל־הרומיים 10: 9, 10, 13
 • כי בחסד נושעתם על ידי האמונה ולא מידכם היתה זאת כי מתת אלהים היא׃לא מתוך המעשים שלא יתהלל איש׃ אל־האפסיים 2: 8, 9
 • אז לא בגלל מעשי הצדקה אשר עשינו הושיע אתנו כי אם מתוך חסדו על ידי טבילת התולדה השניה וחדוש רוח הקדש׃ אל־טיטום 3: 5
 • ויאמרו האמן באדון ישוע המשיח ותושע אתה וביתך׃ -  מעשי השליחים 16: 31
 • כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו׃-  יוחנן 3: 36
 • ואני אתן להן חיי עולמים ולא תאבדנה לנצח ואיש לא יחטף אתהן מידי׃ -  יוחנן 10: 28
 • ובכן מי שהוא במשיח בריאה חדשה הוא הישנות עברו והנה הכל נהיה לחדש׃ -  השנייה אל־הקורינתים 5: 17