שינה טובה


  • JOB 11:18,19 ובטחת כי יש תקוה וחפרת לבטח תשכב׃ ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים׃
  • Psalms 3:5 אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני׃
  • Psalms 4:8 בשלום יחדו אשכבה ואישן כי אתה יהוה לבדד לבטח תושיבני׃
  • Psalms 91:5 לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃
  • Proverbs 3:24 אם תשכב לא תפחד ושכבת וערבה שנתך׃