מגורים


 • קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה׃
  בראשית 13: 17
 • והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי׃
  ויקרא 25: 23
 • כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם יהיה מן המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבלכם׃
  דברים 11: 24
 • ויצא למרחב אתי יחלצני כי חפץ בי׃
  שמואל ב 22: 20
 • שאל ממני ואתנה גוים נחלתך ואחזתך אפסי ארץ׃
  תהלים 2: 8
 • ויצעקו אל יהוה בצר להם ממצוקותיהם יצילם׃וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב׃
  תהלים 107: 6, 7
 • ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו כי תאמינו וכי תשמאילו׃
  ישעיה 30: 21
 • שאלו וינתן לכם דרשו ותמצאו דפקו ויפתח לכם׃
  מַתָּי 7 : 7
 • באמונה שמע אברהם כאשר נקרא ללכת אל הארץ אשר יירשנה ויצא ולא ידע אנה יבוא׃
  אל־העברים 11: 8
 • והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך׃
  בראשית 28: 15
 • הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי׃
  שמות 23: 20
 • ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם:
  שמות 32: 34
 • ויאמר פני ילכו והנחתי לך׃
  שמות 33: 14
 • ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך׃
  דברים 28: 6
 • ויתהלכו מגוי אל גוי מממלכה אל עם אחר׃לא הניח אדם לעשקם ויוכח עליהם מלכים׃אל תגעו במשיחי ולנביאי אל תרעו׃
  תהלים 105: 13- 15
 • ויצעקו אל יהוה בצר להם וממצוקתיהם יוציאם׃יקם סערה לדממה ויחשו גליהם׃וישמחו כי ישתקו וינחם אל מחוז חפצם׃
  תהלים 107: 28- 30
 • יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃
  תהלים 121: 8
 • אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים׃גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך׃
  תהלים 139: 9, 10
 • אני לפניך אלך והדורים אושר דלתות נחושה אשבר ובריחי ברזל אגדע׃ונתתי לך אוצרות חשך ומטמני מסתרים למען תדע כי אני יהוה הקורא בשמך אלהי ישראל׃
  ישעיה 45: 2, 3
 • לכן אמר כה אמר אדני יהוה כי הרחקתים בגוים וכי הפיצותים בארצות ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם׃
  יחזקאל 11: 16