Creation vs. Evolution


 • I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.
  1 Mosebog 1:1
 • Derpå sagde Gud: "Vandet vrimle med en Vrimmel af levende Væsener, og Fugle flyve over Jorden oppe under Himmelhvælvingen!" Og således skete det:
  1 Mosebog 1:20
 • ud skabte de store Havdyr og den hele Vrimmel af levende Væsener, som Vandet vrimler med, efter deres Arter, og alle vingede Væsener efter deres Arter. Og Gud så, at det var godt.
  1 Mosebog 1:21
 • Derpå sagde Gud: "Jorden frembringe levende Væsener efter deres Arter: Kvæg, Kryb og vildtlevende Dyr efter deres Arter! Og således skete det:
  1 Mosebog 1:24
 • Derpå sagde Gud: "Lad os gøre Mennesker i vort Billede, så de ligner os, til at herske over Havets Fisk og Himmelens Fugle, Kvæget og alle vildtlevende Dyr på Jorden og alt Kryb,der kryber på Jorden!"
  1 Mosebog 1:26
 • Og Gud skabte Mennesket i sit Billede; i Guds Billede skabte han det, som Mand og Kvinde skabte han dem;
  1 Mosebog 1:27
 • da dannede Gud HERREN Mennesket af Agerjordens Muld og blæste Livsånde i hans Næsebor, så at Mennesket blev et levende Væsen.
  1 Mosebog 2:7
 • Thi i seks Dage gjorde HERREN Himmelen, Jorden og Havet med alt, hvad der er i dem, og på den syvende Dag hvilede han; derfor har HERREN velsignet Hviledagen og helliget den.
  2 Mosebog 20:11
 • Spørg dog Kvæget, det skal lære dig, Himlens Fugle, de skal oplyse dig, se til Jorden, den skal lære dig lad Havets Fisk fortælle dig det! Hvem blandt dem alle ved vel ikke, at HERRENs Hånd har skabt det;
  Job 12:7-9
 • Underfuldt lyder Guds Tordenrøst, han øver Vælde, vi fatter det ej.
  Job 37:5
 • Se Nilhesten! Den har jeg skabt såvel som dig. Som Oksen æder den Græs. Se, hvilken Kraft i Lænderne og hvilken Styrke i Bugens Muskler! Halen holder den stiv som en Ceder, Bovens Sener er flettet sammen; dens Knogler er Rør af, Kobber, Benene i den som Stænger af Jern.
  Job 40:15-18
 • Norden og Sønden skabte du, Tabor og Hermon jubler over dit Navn.
  Salme 89:12
 • Førend Bjergene fødtes og Jord og Jorderig blev til, fra Evighed til Evighed er du, o Gud!
  Salme 90:2
 • du sender din Ånd, og de skabes, Jordens Åsyn fornyer du.
  Salme 104:30
 • De skal prise Herrens navn, thi han bød, og de blev skabt;
  Salme 148:5
 • Så siger Gud HERREN, som skabte og udspændte Himlen, udbredte Jorden med dens Grøde, gav Folkene på den Åndedræt og dem, som vandrer der, Ånde.
  Esajas 42:5
 • Lysets Ophav og Mørkets Skaber, Velfærds Kilde og Ulykkes Skaber: Jeg er HERREN, der virker alt.
  Esajas 45:7
 • Det var mig, som dannede Jorden og skabte Mennesket på den; mine Hænder udspændte Himlen, jeg opbød al dens Hær;
  Esajas 45:12
 • Thi så siger HERREN, Himlens Skaber, han, som er Gud, som dannede Jorden, frembragte, grundfæsted den, ej skabte den øde, men danned den til at bebos: HERREN er jeg, ellers ingen.
  Esajas 45:18
 • Thi se, jeg skaber nye Himle og en ny Jord, det gamle huskes ej mer, rinder ingen i Hu;
  Esajas 65:17
 • Har vi ikke alle en og samme Fader, er det ikke en og samme Gud, som bar skabt os? Hvorfor er vi da troløse mod hverandre, så vi vanhelliger vore Fædres Pagt?
  Malakias 2:10
 • Men fra Skabningens Begyndelse skabte Gud dem som Mand og Kvinde.
  Markus 10:6
 • thi i de Dage skal der være en sådan Trængsel som der ikke har været fra Skabningens Begyndelse, da Gud skabte den, indtil nu, og som der heller ikke skal komme.
  Markus 13:19
 • Alle Ting ere blevne til ved det, og uden det blev end ikke een Ting til af det, som er.
  Johannes 1:3
 • hi hans usynlige Væsen, både hans evige Kraft og Guddommelighed, skues fra Verdens Skabelse af, idet det forstås af hans Gerninger, så at de have ingen Undskyldning. Thi skønt de kendte Gud, så ærede eller takkede de ham dog ikke som Gud, men bleve tåbelige i deres Tanker, og deres uforstandige Hjerte blev formørket. Idet de påstode at være vise, bleve de Dårer og omskiftede den uforkrænkelige Guds Herlighed med et Billede i Lighed med et forkrænkeligt Menneske og Fugle og firføddede og krybende dyr. Derfor gav Gud dem hen i deres Hjerters Begæringer til Urenhed, til at vanære deres Legemer indbyrdes, de, som ombyttede Guds Sandhed med Løgnen og dyrkede og tjente Skabningen fremfor Skaberen, som er højlovet i Evighed! Amen.
  Romerne 1:20-25
 • Thi Skabningens Forlængsel venter på Guds Børns Åbenbarelse. Thi Skabningen blev underlagt Forfængeligheden, ikke med sin Villie, men for hans Skyld, som lagde den derunder, med Håb om, at også Skabningen selv skal blive frigjort fra Forkrænkelighedens Trældom til Guds Børns Herligheds Frihed. Thi vi vide, at hele Skabningen tilsammen sukker og er tilsammen i Veer indtil nu.
  Romerne 8:19-22
 • Ej heller er jo Mand skabt for Kvindens Skyld, men Kvinde for Mandens Skyld.
  1 Korinterne 11:9
 • Thi vi ere hans Værk, skabte i Kristus Jesus til gode Gerninger, som Gud forud beredte, for at vi skulde vandre i dem.
  Efeserne 2:10
 • thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene og på Jorden, de synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved ham og til ham;
  Kolossensern 1:16
 • Ser til, at der ikke skal være nogen, som gør eder til Bytte ved den verdslige Visdom og tomt Bedrag efter Menneskers Overlevering, efter Verdens Børnelærdom og ikke efter Kristus;
  Kolossensern 2:8
 • og iført eder det nye, som fornyes til Erkendelse efter hans Billede, der skabte det;
  Kolossensern 3:10
 • som byde, at man ikke må gifte sig, og at man skal afholde sig fra Spiser, hvilke Gud har skabt til at nydes med Taksigelse af dem, som tro og have erkendt Sandheden.
  1 Timoteus 4:3
 • Og: "Du, Herre! har i Begyndelsen grundfæstet Jorden, og Himlene ere dine Hænders Gerninger.
  Hebræerne 1:10
 • Men Tro er en Fortrøstning til det, som håbes, en Overbevisning om Ting, som ikke ses. Ved den fik jo de gamle godt Vidnesbyrd. Ved Tro fatte vi, at Verden er bleven skabt ved Guds Ord, så det ikke er af synlige Ting, at det, som ses, er blevet til.
  Hebræerne 11:1-3
 • idet I først og fremmest mærke eder dette, at i de sidste Dage skal der komme Spottere med Spot, som vandre efter deres egne Begæringer og sige: "Hvad bliver der af Forjættelsen om hans Tilkommelse? Fra den Dag, Fædrene sov hen, forblive jo alle Ting, som de vare, lige fra Skabningens Begyndelse." Thi med Villie ere de blinde for dette, at fra fordums Tid var der Himle og en Jord, som var fremstået af Vand og ved Vand i Kraft af Guds Ord, hvorved den daværende Verden gik til Grunde i en Vandflod.
  2 Peter 3:3-6
 • Og skriv til Menighedens Engel i Laodikea: Dette siger han, som er Amen, det troværdige og sanddru Vidne, Guds Skabnings Begyndelse:
  Aabenbaringen 3:14
 • Værdig er du, vor Herre og Gud, til at få Prisen og Æren og Magten; thi du har skabt alle Ting, og på Grund af din Villie vare de, og bleve de skabte.
  Aabenbaringen 4:11
 • og svor ved ham, som lever i Evighedernes Evigheder, som bar skabt Himmelen, og hvad deri er, og Jorden, og hvad derpå er, og Havet, og hvad deri er, at der ikke mere skal gives Tid;
  Aabenbaringen 10:6
 • Og jeg så en anden Engel flyve midt oppe under Himmelen, som havde et evigt Evangelium at forkynde for dem, der bo på Jorden, og for alle Folkeslag og Stammer og Tungemål og Folk, og han sagde med høj Røst: Frygter Gud og giver ham Ære, thi hans Doms Time er kommen, og tilbeder ham, som har gjort Himmelen og Jorden og Havet og Vandenes Kilder.
  Aabenbaringen 14:6-7