Styrke og kraft


 • Thi HERREN eders Gud drager med eder for at stride for eder mod eders Fjender og give eder Sejr."
  5 Mosebog 20:4
 • "Gå til Værket og vær frimodig og stærk, frygt ikke og tab ikke Modet, thi Gud HERREN, min Gud, vil være med dig! Han vil ikke slippe dig og ikke forlade dig, før alt Arbejdet med HERRENs Hus er fuldført.
  Første Krønikebog 28:20
 • Med ham er en Arm at Kød, men med os er HERREN vor Gud, der vil hjælpe os og føre vore Krige!
  Anden Krønikebog 32:8
 • Af spædes og diendes Mund har du rejst dig et Værn for dine Modstanderes Skyld, for at bringe til Tavshed Fjende og Hævner.
  Salme 8:2
 • Thi ved din Hjælp søndrer jeg Mure, ved min Guds Hjælp springer jeg over Volde.Fuldkommen er Guds Vej, lutret er HERRENs Ord. Han er et Skjold for alle, der sætter deres Lid til ham. den Gud, der omgjorded mig med Kraft, jævnede Vejen for mig,
  Salme 18:29, 30, 32
 • Nogle stoler på Heste, andre på Vogne, vi sejrer ved HERREN vor Guds Navn.
  Salme 20:7
 • Havde jeg ikke troet, at jeg skulde skue HERRENs Godhed i de levendes Land -Bi på HERREN, fat Mod, dit Hjerte være stærkt, ja bi på HERREN!
  Salme 27:13, 14
 • min Styrke, mit Skjold er HERREN, mit Hjerte stoler på ham. Jeg fik Hjælp, mit Hjerte jubler, jeg takker ham med min Sang.HERREN er Værn for sit Folk, sin Salvedes Tilflugt og Frelse.
  Salme 28:7, 8
 • De retfærdiges Frelse kommer fra HERREN, deres Tilflugt i Nødens Stund;
  Salme 37:39
 • Lad kun mit Kød og mit Hjerte vansmægte, Gud er mit Hjertes Klippe, min Del for evigt.
  Salme 73:26
 • Salig den, hvis Styrke er i dig, når hans Hu står til Højtidsrejser! Fra Kraft til Kraft går de frem, de stedes for Gud på Zion.
  Salme 84:5, 7
 • Min Styrke og Lovsang er HERREN, han blev mig til Frelse.
  Salme 118:14
 • Af Kummer græder. min Sjæl, oprejs mig efter dit Ord!
  Salme 119:28
 • Thi du blev de ringes Værn, den fattiges Værn i Nøden, et Ly mod Skylregn, en Skygge mod Hede; thi som isnende Regn er Voldsmænds Ånde,
  Esajas 25:4
 • han giver den trætte Kraft, den svage Fylde af Styrke.
  Esajas 40:29
 • Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej rådvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.
  Esajas 41:10
 • Men Jesus så på dem og sagde: "For Mennesker er dette umuligt, men for Gud ere alle Ting mulige."
  Matthæus 19:26
 • Hvad skulle vi da sige til dette? Er Gud for os, hvem kan da være imod os?
  Romerne 8:31
 • ikke at vi af os selv ere dygtige til at udtænke noget som ud af os selv; men vor Dygtighed er af Gud,
  2 Korinterne 3:5
 • thi vore Stridsvåben er ikke kødelige, men mægtige for Gud til Fæstningers Nedbrydelse,
  2 Korinterne 10:4
 • og han har sagt mig: "Min Nåde er dig nok; thi Kraften fuldkommes i Magtesløshed." Allerhelst vil jeg derfor rose mig af min Magtesløshed, for at Kristi Kraft kan tage Bolig i mig.Derfor er jeg veltilfreds under Magtesløshed, under Overlast, under Nød, under Forfølgelser, under Angster for Kristi Skyld; thi når jeg er magtesløs, da er jeg stærk.
  2 Korinterne 12:9, 10
 • at han vil give eder efter sin Herligheds Rigdom mægtigt at styrkes ved hans Ånd i det indvortes Menneske;
  Efeserne 3:16
 • For øvrigt bliver stærke i Herren og i hans Styrkes Vælde!
  Efeserne 6:10
 • Alt formår jeg i ham, som gør mig stærk.
  Filipperne4:13
 • Mine Børn! I ere af Gud og have overvundet dem, fordi den, som er i eder, er større end den, som er i Verden.
  1Johannes 4:4
 • Fra Jordens Ende råber jeg til dig. Når mit Hjerte vansmægter, løft mig da op på en Klippe,
  Salme 61:2
 • Thi han skal redde den fattige, der skriger om Hjælp, den arme, der savner en Hjælper,
  Salme 72:12
 • Den Dag jeg råbte, svared du mig, du gav mig Mod, i min Sjæl kom Styrke.
  Salme 138:3
 • ny Kraft får de, der bier på HERREN, de får nye Svingfjer som Ørnen; de løber uden at mattes, vandrer uden at trættes.
  Esajas 40:31
 • Har jeg ikke budt dig: Vær frimodig og stærk; vær ikke bange og bliv ikke forfærdet, thi HERREN din Gud er med dig i alt, hvad du tager dig for!"
  Josua 1:9
 • Derfor, så siger HERREN, Hærskarers Gud: Fordi I siger dette Ord, se, derfor gør jeg mine Ord i din Mund til Ild og dette Folk til Brænde, som Ild skal fortære.
  Jeremias 5:14
 • Jeg gør dem stærke i HERREN, de vandrer i hans Navn, så lyder det fra HERREN.
  Zakarias 10:12
 • Thi I ere ikke de, som tale; men det er eders Faders Ånd, som taler i eder.
  Matthæus 10:20
 • Men I skulle få Kraft, når den Helligånd kommer over eder; og I skulle være mine Vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende."
  Apostelenes gerninger 1:8
 • Men da de så Peters og Johannes Frimodighed og kunde mærke, at de vare ulærde Mænd og Lægfolk, forundrede de sig, og de kendte dem, at de havde været med Jesus.
  Apostelenes gerninger 4:13
 • Thi Korsets Ord er vel for dem, som fortabes, en Dårskab, men for dem, som frelses, for os er det en Guds Kraft.
  1 Korinterne 1:18
 • og min Tale og min Prædiken var ikke med Visdoms overtalende Ord, men med Ånds og Krafts Bevisning,for at eders Tro ikke skulde bero på Menneskers Visdom, men på Guds Kraft.
  1 Korinterne 2:4, 5