Dobrý spánek


  • Budeš i mysli doufanlivé, maje naději; stánek roztáhneš, i bezpečně spáti budeš. A tak v pokoji budeš, aniž tě kdo předěsí, a mnozí tváři tvé kořiti se budou. Jób 11:18, 19
  • Já jsem lehl, a spal jsem, i zas procítil; nebo mne zdržoval Hospodin. Žalmy 3:5
  • Jáť u pokoji i lehnu i spáti budu; nebo ty, Hospodine, sám způsobíš mi bydlení bezpečné. Žalmy 4:8
  • Nebudeš se báti přístrachu nočního, ani střely létající ve dne. Žalmy 91:5
  • Když lehneš, nebudeš se strašiti, ale odpočívati budeš, a bude libý sen tvůj. Príslovia 3:24