Těžkých časech


 • Z kbelíka toho mouka nebyla strávena, aniž oleje v nádobce ubylo, vedlé řeči Hospodinovy, kterouž mluvil skrze Eliáše.
  1 Královská 17:16
 • V hladu vykoupil by tě od smrti, a v boji od moci meče.
  Jób 5:20
 • Hospodin zajisté jest útočiště chudého, útočiště v čas ssoužení. I budou v tebe doufati, kteříž znají jméno tvé; nebo neopouštíš hledajících tě, Hospodine.
  Žalmy 9:9, 10
 • Znáť Hospodin dny upřímých, protož dědictví jejich na věky zůstane. Nebudouť zahanbeni v čas zlý, a ve dnech hladu nasyceni budou;
  Žalmy 37:18, 19
 • Mlad jsem byl, a sstaral jsem se, a neviděl jsem spravedlivého opuštěného, ani semene jeho žebrati chleba.
  Žalmy 37:25
 • Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová. A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře. Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah.
  Žalmy 46:1-3
 • Naději v něm skládejte všelikého času, ó lidé, vylévejte před oblíčejem jeho srdce vaše, Bůh útočiště naše. Sélah.
  Žalmy 62:8
 • Dím Hospodinu:Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu.
  Žalmy 91:2
 • Roztáhl oblak k zastírání jich, a oheň k osvěcování noci. K žádosti přivedl křepelky, a chlebem nebeským sytil je. Otevřel skálu, i tekly vody, a odcházely přes vyprahlá místa jako řeka.
  Žalmy 105:39-41
 • Nebo vyleji vody na žíznivého, a potoky na vyprahlost; vyleji Ducha svého na símě tvé, a požehnání své na potomky tvé.
  Izaiáš 44:3
 • Poněvadž tedy trávu polní, ješto dnes jest, a zítra do peci bývá vložena, Bůh tak odívá, i zdaliž mnohem více vám toho nečiní, ó malé víry? Nepečujtež tedy, říkajíce:Co budeme jísti? anebo:Co budeme píti? anebo:Čím se budeme odívati?
  Matouš 6:30, 31
 • A protož kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Zdali zarmoucení, aneb úzkost, nebo protivenství? Zdali hlad, čili nahota? Zdali nebezpečenství, čili meč? Jakož psáno jest:Pro tebe mrtveni býváme celý den, jmíni jsme jako ovce oddané k zabití. Ale v tom ve všem udatně vítězíme, skrze toho, kterýž nás zamiloval. Jist jsem zajisté, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížatstvo, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí, Ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoli jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od lásky Boží, kteráž jest v Kristu Ježíši, Pánu našem.
  Římanům 8:35-39
 • Myť se všech stran úzkost máme, ale nebýváme cele potlačeni; v divných jsme nesnadnostech, ale nebýváme v tom pohlceni; Protivenství trpíme, ale nebýváme opuštěni; býváme opovrženi, ale nehyneme.
  2 Korintským 4:8, 9
 • A žena utekla na poušť, kdež měla místo od Boha připravené, aby ji tam živili za dnů tisíc dvě stě a šedesát.
  Zjevení Janovo 12:6
 • Zavazuje vody v oblacích svých, aniž se trhá oblak pod nimi. On sám zdržuje stále trůn svůj, a roztahuje na něm oblaky své. Cíl vyměřil rozlévání se vodám, až do skonání světla a tmy.
  Jób 26:8-10
 • Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová. A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře. Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah.
  Žalmy 46:1-3
 • Ty panuješ nad dutím moře; když se zdvihají vlny jeho, ty je skrocuješ.
  Žalmy 89:9
 • Nad zvuk mnohých vod, nad sílu vln mořských mnohem silnější jest na výsostech Hospodin.
  Žalmy 93:4
 • Proměňuje bouři v utišení, tak že umlkne vlnobití jejich.
  Žalmy 107:29
 • A bude stánkem k zastěňování ve dne před horkem, a za útočiště a skrýši před přívalem a deštěm.
  Izaiáš 4:6
 • Nebo jsi byl hradem chudému, hradem nuznému v úzkosti jeho, útočištěm před povodní, zastíněním před horkem; (nebo vzteklost ukrutníků podvrátila by zed).
  Izaiáš 25:4
 • Když půjdeš přes vody, s tebou budu, pakli přes řeky, nepřikvačí tě; půjdeš-li přes oheň, nespálíš se, aniž plamen chytí se tebe.
  Izaiáš 43:2
 • Dobrýť jest Hospodin, silou jest v den ssoužení, a zná ty, kdož v něho doufají.
  Náhum 1:7
 • I dí jim:Proč se bojíte, ó malé víry? Tedy vstav, přimluvil větrům a moři, i stalo se utišení veliké. Lidé pak divili se, řkouce:Kteraký jest tento, že ho i větrové i moře poslouchají?
  Matouš 8:26, 27
 • Aj, dávámť vám moc šlapati na hady a na štíry i na všelikou moc nepřítele, a nic vám neuškodí.
  Lukáš 10:19