Závisí pouze na Pánu


 • I řekl Mojžíš lidu:Nebojte se, stůjte a vizte spasení Hospodinovo, kteréž vám způsobí dnes; nebo Egyptských, kteréž jste viděli dnes, neuzříte nikdy více až na věky. Hospodin bojovati bude za vás, a vy mlčeti budete.
  2. Mojžišova 14:13, 14
 • Když bys vytáhl na vojnu proti nepřátelům svým, a uzřel bys koně a vozy, a lid větší, nežli ty máš, neboj se jich, nebo Hospodin Bůh tvůj s tebou jest, kterýž tě vyvedl z země Egyptské.
  5. Mojžišova 20:1
 • Hospodin pak předcházející tě, onť bude s tebou, neopustí tě, aniž tě zanechá; neboj se, ani se strachuj.
  5. Mojžišova 31:8
 • Tak jeden z vás honiti bude tisíc, nebo Hospodin Bůh váš onť bojuje za vás, jakož mluvil vám.
  Jozueì 23:10
 • Onť ostříhá noh svatých svých, ale bezbožní ve tmě umlknou; nebo ne v síle záleží síla člověka.
  1 Samuelova 2:9
 • neboť není nesnadné Hospodinu zachovati ve mnoze aneb v mále.
  1 Samuelova 14:6
 • A zvíť všecko shromáždění toto, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin; (nebo Hospodinův jest boj), protož vydáť vás v ruce naše.
  1 Samuelova 17:47
 • Posilňte se a zmužile sobě počínejte, nebojte se, ani strachujte tváři krále Assyrského, ani všeho množství, kteréž jest s ním; nebo větší jest s námi, než s ním. S nímť jest rámě člověka, s námi pak jest Hospodin Bůh náš, ku pomoci naší a k bojování za nás. I zpolehl lid na slova Ezechiáše krále Judského.
  2. Kronická 32:7, 8
 • Zdržuj kroky mé na cestách svých, aby se neuchylovaly nohy mé.
  Žalmy 17:5
 • Suď mne, Hospodine, nebo já v upřímnosti své chodím, a v tě Hospodina doufám, nepohnuť se.
  Žalmy 26:1
 • Uděliž nám pomoci před nepřítelem, nebo marná jest pomoc lidská.
  Žalmy 60:11
 • Vždy předce měj se k Bohu mlčelivě, duše má, nebo od něho jest očekávání mé.
  Žalmy 62:5
 • Blahoslavený člověk, jehož síla jest Hospodin, a v jejichž srdci jsou stezky kroků jejich, Berou se houf za houfem, a ukazují se před Bohem na Sionu.
  Žalmy 84:5, 7
 • Slyše zlé noviny, nebojí se; stálé jest srdce jeho, a doufá v Hospodina. Utvrzené srdce jeho nebojí se, až i uzří pomstu na svých nepřátelích.
  Žalmy 112:7, 8
 • Lépe jest doufati v Hospodina, než naději skládati v člověku.
  Žalmy 118:8
 • Učiň to, ať v jitře slyším milosrdenství tvé, neboť v tobě naději mám; oznam mi cestu, po kteréž bych choditi měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své.
  Žalmy 143:8
 • Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé.
  Príslovia 3:5, 6
 • Obrátíte-li se, a spokojíte-li se, zachováni budete. V utišení se a v doufání bude síla vaše. Ale nechcete.
  Izaiáš 30:15
 • Toto jest slovo Hospodinovo k Zorobábelovi, řkoucí:Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů.
  Zachariáš 4:6
 • Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně, a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo beze mne nic nemůžete učiniti.
  Janův 15:5
 • Všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět; a toť jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše.
  1 Janův 5:4