Odpuštění a Hořkost


 • Nebo budete-li odpouštěti lidem viny jejich, odpustíť i vám nebeský Otec váš. Jestliže pak neodpustíte lidem vin jejich, aniž Otec váš odpustí vám hříchů vašich. Matouš 6:14, 15
 • Tedy Ježíš řekl:Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. A rozdělivše roucho jeho, metali o ně los. Lukáš 23:34
 • I řekl jí Ježíš:Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více. Janův 8:11
 • Já, já sám shlazuji přestoupení tvá pro sebe, a na hříchy tvé nezpomínám. Izaiáš 43:25
 • Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou. Matouš 5:7
 • Nebo milostiv budu nepravostem jejich, a na hříchy jejich, ani na nepravosti jejich nikoli nezpomenu více. Židům 8:12
 • Tedy přistoupiv k němu Petr, řekl:Pane, kolikrát zhřeší proti mně bratr můj, a odpustím jemu? Do sedmilikrát? I dí mu Ježíš:Nepravím tobě až do sedmikrát, ale až do sedmdesátikrát sedmkrát. Matouš 18:21, 22
 • Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti. 1 Janův 1:9
 • A jak daleko jest východ od západu, tak daleko vzdálil od nás přestoupení naše. Žalmy 103:12
 • Nebudeš se mstíti, aniž držeti budeš hněvu proti synům lidu svého, ale milovati budeš bližního svého jako sebe samého:Já jsem Hospodin. 3. Mojžišova 19:18
 • Ty, Pane, s milosrdným milosrdně nakládáš, a k člověku upřímému upřímě se máš. Žalmy 18:25
 • Nebo ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný v milosrdenství ke všechněm, kteříž tě vzývají. Žalmy 86:5
 • Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí tě, přivaž je k hrdlu svému, napiš je na tabuli srdce svého, A nalezneš milost a prospěch výborný před Bohem i lidmi. Príslovia 3:3, 4
 • Takť i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru svému z srdcí vašich jejich provinění. Matouš 18:35
 • A když se postavíte k modlení, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i Otec váš nebeský odpustil vám hříchy vaše. Marek 11:25
 • Nesuďte, a nebudete souzeni. Nepotupujte, a nebudete potupeni. Odpouštějte, a budeť vám odpuštěno. Lukáš 6:37
 • Ale buďte k sobě vespolek dobrotiví, milosrdní, odpouštějíce sobě vespolek, jakož i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4:32
 • Snášejíce jeden druhého a odpouštějíce sobě vespolek, měl-li by kdo proti komu jakou žalobu; jako i Kristus odpustil vám, tak i vy. Koloským 3:13
 • Prohlédajíce k tomu bedlivě, aby někdo neodpadl od milosti Boží, a aby nějaký kořen hořkosti nepodrostl, a neučinil překážky, skrze nějž by poškvrněni byli mnozí; Židům 12:15