Dodávka


 • Kořen zajisté všeho zlého jestiť milování peněz, kterýchžto někteří žádostivi jsouce, pobloudili od víry a sami se naplnili bolestmi mnohými. 1 Timoteovi 6:10
 • Ale hledejte vy nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno. Matouš 6:33
 • Loupiti-liž má člověk Boha, že vy loupíte mne? A však říkáte:V čem tě loupíme? V desátcích a obětech. Naprosto zlořečení jste, proto že mne loupíte, vy pokolení všecko. Sneste všecky desátky do obilnice, aby byla potrava v domě mém, a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupů, nezotvírám-liť vám průduchů nebeských, a nevyleji-li na vás požehnání, tak že neodoláte. Malachiáš 3:8-10
 • Bůh pak můj naplníť všelikou potřebu vaši podle bohatství svého slavně v Kristu Ježíši. Filipským 4:19
 • Mlad jsem byl, a sstaral jsem se, a neviděl jsem spravedlivého opuštěného, ani semene jeho žebrati chleba. Žalmy 37:25
 • A totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k němu, že začež bychom koli prosili podle vůle jeho, slyší nás. A kdyžť víme, že nás slyší, prosili-li bychom zač, tedyť víme, že máme některé prosby naplněné, kteréž jsme předkládali jemu. 1 Janův 5:14, 15
 • Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Žalmy 23:1
 • Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém. Žalmy 34:10
 • Požehnaný Pán, každého dne nás osýpá dary svými, Bůh silný spasení našeho. Sélah. Žalmy 68:19
 • Já jsem Hospodin Bůh tvůj, kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, otevři jen ústa svá, a naplnímť je. Žalmy 81:10
 • Nebo Hospodin Bůh jest slunce a pavéza; tuť milosti i slávy udílí Hospodin, aniž odepře čeho dobrého chodícím v upřímnosti. Žalmy 84:11
 • Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Otvíráš ruku svou, a nasycuješ každý živočich podlé dobře líbezné vůle své. Žalmy 145:15, 16
 • Spravedlivý jí až do nasycení duše své, břicho pak bezbožných nedostatek trpí. Príslovia 13:25
 • Budete-li povolní a poslušní, dobré věci země jísti budete. Izaiáš 1:19
 • K tomu obdařím je i okolí pahrbku svého požehnáním, a ssílati budu déšť časem svým; dešťové požehnání budou bývati; Ezechiel 34:26
 • Nepřirovnávejtež se tedy jim, neboť ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prve nežli byste vy ho prosili. Matouš 6:8
 • Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno. Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, jenž tluče, bude otevříno. Matouš 7:7, 8
 • Poněvadž tedy vy, jsouce zlí, umíte dobré dary dávati synům vašim, čím více Otec váš, jenž jest v nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho prosí? Matouš 7:11
 • A všecko, zač byste koli prosili na modlitbě, věříce, vezmete. Matouš 21:22
 • I řekl jim:Když jsem vás posílal bez pytlíka, a bez mošny, a bez obuvi, zdali jste v čem nedostatek měli? A oni řekli:V ničemž. Lukáš 22:35
 • Tak jest i Pán nařídil těm, kteříž evangelium zvěstují, aby z evangelium živi byli. 1 Korintským 9:14
 • A začež ho koli prosíme, béřeme od něho; nebo přikázání jeho ostříháme, a to, což jest libého před obličejem jeho, činíme. Janův 3:22