Spása


 • Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
  Janův 3:16
 • Neboť není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.
  Římanům 3:23
 • Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží jest život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.
  Římanům 6:23
 • Dí jemu Ježíš:Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.
  Janův 14:6
 • Kteříž pak koli přijali jej, dal jim moc syny Božími býti, totiž těm, kteříž věří ve jméno jeho,
  Janův 1:12
 • Odpověděl Ježíš a řekl jemu:Amen, amen pravím tobě:Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž viděti království Božího.
  Janův 3:3
 • A téměř všecko podle Zákona krví očišťováno bývá, a bez krve vylití nebývá odpuštění vin.
  Židům 9:22
 • A řekl:Amen pravím vám:Neobrátíte-li se a nebudete-li jako pacholátka, nikoli nevejdete do království nebeského.
  Matouš 18:3
 • Aj, stojímť u dveří, a tluku. Jestližeť by kdo uslyšel hlas můj a otevřel dveře, vejduť k němu, a budu s ním večeřeti, a on se mnou.
  Zjevení Janovo 3:20
 • Jestliže pak budeme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy, a očistil nás od všeliké nepravosti.
  1 Janův 1:9
 • Totiž, vyznáš-li ústy svými Pána Ježíše a srdcem svým uvěříš-li, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen budeš. Nebo srdcem se věří k spravedlnosti, ale ústy vyznání děje se k spasení.
  Římanům 10:9, 10, 13
 • Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe:darť jest to Boží, Ne z skutků, aby se někdo nechlubil.
  Efezským 2:8, 9
 • Ne z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my činili, ale podle milosrdenství svého spasil nás, skrze obmytí druhého narození, a obnovení Ducha svatého,
  Titovi 3:5
 • A oni řekli:Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i dům tvůj.
  Skutky Apoštolů 16:31
 • Kdož věří v Syna, má život věčný; ale kdožť jest nevěřící Synu, neuzříť života, ale hněv Boží zůstává na něm.
  Janův 3:36
 • A jáť život věčný dávám jim, a nezahynouť na věky, aniž jich kdo vytrhne z ruky mé.
  Janův 10:28
 • Protož jest-li kdo v Kristu, nové stvoření jest. Staré věci pominuly, aj, nové všecko učiněno jest.
  2 Korintským 5:17