Юридически


 • А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми за храма се приближиха при Петра и казаха: Вашият учител не плаща ли двете драхми?Той рече: Плаща. И когато влезе в къщи, Исус го изпревари и му рече: Какво мислиш, Симоне? земните царе от кои събират данък или налог? от своите ли хора, или от чужденците?А когато каза: От чужденците, Исус му рече: Като е тъй своите им са свободни.Но, за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица, и измъкни рибата, която първо се закачи, и като разтвориш устата й ще намериш един статир; вземи го и дай им го за Мене и за тебе.
  Матей 17:24-27
 • Кажи ни, прочее: Ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на Кесаря, или не?А Исус разбра лукавството им, и рече: Защо Ме изпитвате, лицемери?Покажете ми данъчната монета. И те Му донесоха един пеняз.Той им каза: Чий е този образ и надпис?Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите на Кесаря, а Божиите на Бога.
  Матей 22:17-21
 • да живеете благоприлично между езичниците, тъй щото, относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя, като върховен владетел,било на управителите, като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците.
  1 Петрово 2:12-14
 • Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница.Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам докле не изплатиш и последния кодрант.
  Матей 5:25-26
 • Да! и пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите.А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.
  Матей 10:18, 19
 • Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другиго, изпълнява закона.
  Римляни 13:8
 • Затова Пилат Му казва: На мене ли не говориш? Не знаеш ли че имам власт да Те пусна, и имам власт да Те разпна?Исус му отговори: Ти не би имал никаква власт над Мене, ако не бе ти дадено от горе; затова, по-голям грях има оня, който Ме предаде на тебе.
  Йоан 19:10, 11
 • А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена.Това беше първото записване откакто Квириний управляваше Сирия.И всички отиваха да се записват, всеки в своя град.И тъй, отиде и Иосиф от Галилея, от града Назарет, в Юдея, в Давидовия град, който се нарича Витлеем, (понеже той беше от дома и рода Давидов),за да се запише с Мария, която беше сгодена за него, и беше непразна.
  Лука 2:1-5
 • Ето, народите са като капка от ведро, И се считат като ситен прашец на везните; Ето, островите са като ситен прах що се дига. Всичките народи са като нищо пред Него, Считат се пред Него за по-малко от нищо, да! за празнота.
  Исая 40:15, 17
 • защото ми се отвориха големи врата за работа, има и много противници.
  1 Коринтяни 16:9
 • Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога.Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба; а които се противят ще навлекат осъждане на себе си.Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злотвореца. Искаш ли, прочее, да се не боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея;понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно сабята, понеже е Божий служител, мъздовъздател за докарване гняв, върху {Гръцки: За гнева спрямо} този, който върши зло.Затова нужно е да се покорявате не само поради страх от гнева, но и заради съвестта.Понеже за тая причина и данък плащате. Защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тая длъжност.Отдавайте на всички дължимото: комуто се дължи данък, данъка; комуто мито, митото; комуто страх, страха; комуто почит, почитта.
  Римляни 13:1-7