Оцеляване в трудни времена


 • Делвата с брашното не се изпразни, нито стомната с маслото намаля, според словото, което Господ говори чрез Илия.
  3 Царе 17:16
 • В глад ще те откупи от смърт, И във война от силата на меча.
  Йов 5:20
 • И Господ ще бъде прибежище на угнетените, Прибежище в скръбни времена.И ония, които познават името Ти, ще уповават на Тебе; Защото Ти, Господи, не си оставил ония, които Те търсят.
  Псалми 9:9, 10
 • Господ знае дните на непорочните; И тяхното наследство ще бъде до века.Те няма да се посрамят в лоши времена. В дни на глад ще бъдат сити,
  Псалми 37:18, 19
 • Млад бях, ето, остарях, Но не съм видял праведният оставен, Нито потомството му да проси хляб.
  Псалми 37:25
 • Бог е нам прибежище и сила, Винаги изпитана помощ в напасти,Затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила, И планините се преместили всред моретата,Ако и да бучат и да се вълнуват водите им, И планините да се тресат от надигането им. (Села).
  Псалми 46:1-3
 • Уповавайте на Него, люде, на всяко време, Изливайте сърцата си пред Него; Бог е нам прибежище. (Села).
  Псалми 62:8
 • Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам.
  Псалми 91:2
 • Разпростря облак да ги покрива. И огън да им свети нощем.Те поискаха и Той им докара пъдпъдъци, И с небесен хляб ги насити.Разцепи канарата, и бликнаха води, Потекоха в безводните места като река.
  Псалми 105:39-41
 • Защото ще изливам вода на жадната земя, И реки на сухата почва; Ще изливам Духа Си на потомството ти, И благословението Си на рожбите ти;
  Исая 44:3
 • Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас маловерци?И тъй не се безпокойте, и не думайте: Какво ще ядем? или: Какво ще пием? или: Какво ще облечем?
  Матей 6:30, 31
 • Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож?(защото, както е писано: "Убивани сме заради Тебе цял ден; Считани сме като овце за клане").Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.
  Римляни 8:35-39
 • Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние;гонени сме, но не оставени; повалени сме, но не погубени.
  2 Коринтяни 4:8, 9
 • И жената побягна в пустинята, гдето имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там хиляда двеста и шестдесет дни.
  Откровение 12:6
 • Връзва водите в облаците Си; Но облак не се продира изпод тях.Покрива лицето на престола Си Като простира облака Си върху него.Обиколил е водите с граница Дори до краищата на светлината и на тъмнината.
  Йов 26:8-10
 • Бог е нам прибежище и сила, Винаги изпитана помощ в напасти,Затова няма да се уплашим, ако би се и земята поклатила, И планините се преместили всред моретата,Ако и да бучат и да се вълнуват водите им, И планините да се тресат от надигането им. (Села).
  Псалми 46:1-3
 • Ти владееш над надигането на морето; Когато се подигат вълните му, Ти ги укротяваш.
  Псалми 89:9
 • Господ, Който е на високо, Е по-силен от гласовете на големи води, От силните морски вълни.
  Псалми 93:4
 • Превръща бурята в тишина, И вълните й утихват.
  Псалми 107:29
 • И ще има заслон да засенява от пека денем, И да служи за прибежище и защита от буря и от дъжд.
  Исая 4:6
 • Защото си бил крепост на сиромаха, Крепост на бедния в утеснението му, Прибежище от буря, сянка от пек, Когато устремът на насилниците нападне като буря върху стена.
  Исая 25:4
 • Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, И през реките, те не ще те потопят; Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, И пламъкът не ще те опали.
  Исая 43:2
 • Господ е благ, крепост е в ден на бедствие, И познава уповаващите на него.
  Nahum 1:7
 • А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните {Гръцки: Морето.}, и настана голяма тишина.А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се покоряват?
  Матей 8:26, 27
 • Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.
  Лука 10:19