Thjeshtësi


  • Dhe unë, kur të jem ngritur lart nga toka, do t'i tërheq të gjithë tek unë''. GJONI / John 12:32
  • Sepse Krishti nuk më dërgoi të pagëzoj, por të predikoj ungjillin, jo me dituri fjale, që kryqi i Krishtit të mos dalë i kotë. 1 KORINTASVE / Corinthians 1:17
  • por Perëndia ka zgjedhur gjërat e marra të botës për të turpëruar të urtët; dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat e dobëta të botës për të turpëruar të fortët;dhe Perëndia ka zgjedhur gjërat jo fisnike të botës dhe gjërat e përçmuara, edhe gjërat që nuk janë, për të asgjësuar ato që janë,që asnjë mish të mos mburret përpara tij. 1 KORINTASVE / Corinthians 1:27-29
  • Dhe fjala ime dhe predikimi im nuk u bënë me fjalë mbushamendëse nga dituria njerëzore, por në dëftim të Frymës dhe të fuqisë, 1 KORINTASVE / Corinthians 2:4