Lutja në dëshpërim


  • Psalmet / Psalms 9:10 Dhe ata që e njohin emrin tënd do të kenë besim te ti, sepse ti, o Zot, nuk i braktis ata që të kërkojnë.
  • Psalmet / Psalms 34:17 Të drejtët bërtasin dhe Zoti i dëgjon dhe i çliron nga të gjitha fatkeqësitë e tyre.
  • Psalmet / Psalms 86:7 Unë të kërkoj në ditën e fatkeqësisë sime, sepse ti do të më përgjigjesh.
  • Psalmet / Psalms 91:15 Ai do të më kërkojë dhe unë do t'i përgjigjem; do të jem me të në fatkeqësi; do ta çliroj dhe do ta përlëvdoj.
  • Psalmet / Psalms 145:18, 19 Zoti është pranë gjithë atyre që kërkojnë, pranë gjithë atyre që e kërkojnë në të vërtetë. Ai kënaq dëshirën e atyre që kanë frikë prej tij, dëgjon britmën dhe i shpëton.