غزلی از غزلها

در فصل های صوتی کتاب مقدس فارسی زیر را کلیک کنید برای گوش دادن به صدا. آنها پی در پی بازی خواهد کرد. خواهش می کنم، راست کلیک کنید + 'را به عنوان' نجات دانلود


 

 downld[ZIP]

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.