NAXUUM - Nahum

Guuji cutubka hoose si aad u maqasho. Si maadhik ah ayu u ciyaari doona. Waxad guujin karta dhanka midig+keedi liiska si aad u dheejisid. La sooco qoraalka, guuji kitaabka qurduuskaqeebta kore- Waxa ku furmayaa boog cusub oo kale .


Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.