Mstari wa Siku

[Copy and send, from here:]

Mstari wa Siku:

Habari za asubuhi! 🙂

https://www.wordproject.org/bibles/votd2/index_sw.htm


Mistari ya kila mwezi ya Biblia:

Siku 1
"Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi. -
- Yohana 14:6

Siku 2
"Msitende neno lo lote kwa kushindana wala kwa majivuno; bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake.
- Wafilipi 2:3

Siku 3
"Ulalapo hutaona hofu; Naam, utalala na usingizi wako utakuwa mtamu.
- Mithali 3:24

Siku 4
"Yesu akajibu, akamwambia, Mwaminini Mungu.
- Marko 11:22

Siku 5
"Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake.
- Yohana 15:13

Siku 6
"Maana kila mtu atakayenionea haya mimi, na maneno yangu, katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, Mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo, atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu.
- Marko 8:38

Siku 7
"Nalimngoja Bwana kwa saburi, Akaniinamia akakisikia kilio changu.
- Zaburi 40:1

Siku 8
"Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia.
- Yohana 15:3

Siku 9
"Heri watu wale waijuao sauti ya shangwe, Ee Bwana, huenenda katika nuru ya uso wako.
- Zaburi 89:15

Siku 10
"Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye; Bali mke mwenye busara, mtu hupewa na Bwana.
- Mithali 19:14

Siku 11
"Heri wenye rehema; Maana hao watapata rehema.
- Mathayo 5:7

Siku 12
"Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama.
- Ezekieli 36:26

Siku 13
" Basi wewe utoapo sadaka, usipige panda mbele yako, kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu.
- Mathayo 6:2

Siku 14
"Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo.
- Isaya 40:29

Siku 15
"Malaika wa Bwana hufanya kituo, Akiwazungukia wamchao na kuwaokoa.
- Zaburi 34:7

Siku 16
" Lakini nasema neno hili, Apandaye haba atavuna haba; apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu.
- 2 Wakorintho 9:6

Siku 17
"Nimewaandikia ninyi, akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi, vijana, kwa sababu mna nguvu, na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu.
- 1 Yohana 2:14

Siku 18
"Heri kila mtu amchaye Bwana, Aendaye katika njia yake.
- Zaburi 128:1

Siku 19
"Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhiliye atakwezwa.
- Luka 14:11

Siku 20
"Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai; mtu akawa nafsi hai.
- Mwanzo 2:7

Siku 21
"Hata twathubutu kusema, Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa; Mwanadamu atanitenda nini?
- Waebrania 13:6

Siku 22
" tukitangulia kufikiri yaliyo mema, si mbele za Bwana tu, ila na mbele ya wanadamu.
- 2 Wakorintho 8:21

Siku 23
"Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii, akilifuata neno lako.
- Zaburi 119:9

Siku 24
"Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi; juu ya mambo kama hayo hakuna sheria.
- Wagalatia 5:22,23

Siku 25
"Lakini hutujalia sisi neema iliyozidi; kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu.
- Yakobo 4:6

Siku 26
"...atendaye dhambi ni wa Ibilisi; kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili azivunje kazi za Ibilisi.
- 1 Yohana 3:8

Siku 27
"Wana amani nyingi waipendao sheria yako, Wala hawana la kuwakwaza.
- Zaburi 119:165

Siku 28
"Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki; lakini jipeni moyo; mimi nimeushinda ulimwengu.
- Yohana 16:33

Siku 29
"Basi, ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni, yaliyopo leo, na kesho hutupwa kalibuni, je! Hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba?
- Mathayo 6:30

Siku 30
"Msifungiwe nira pamoja na wasioamini, kwa jinsi isivyo sawasawa; kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza?
- 2 Wakorintho 6:14

Siku 31
" Basi kama ni hivyo, na mfuate mambo ya amani na mambo yafaayo kwa kujengana.
- Warumi 14:19