Mstari wa Siku

[Copy and send, from here:]

Mstari wa Siku:

Habari za asubuhi! 🙂

https://www.wordproject.org/bibles/votd/index_sw.htm


Mistari ya kila mwezi ya Biblia:


Dec. 1
"Usingizi wake kibarua ni mtamu, kwamba amekula kidogo, au kwamba amekula kingi; lakini kushiba kwake tajiri hakumwachi kulala usingizi.
- Mhubiri 5:12


Dec. 2
"Kila kusudi huthibitika kwa kushauriana; Na kwa shauri la akili fanya vita.
- Mithali 20:18

Dec. 3
"Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu; na huku ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu.
- 1 Yohana 5:4

Dec. 4
"Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi.
- 2 Timotheo 1:7

Dec. 5
"Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na aangalie asianguke.
- 1 Wakorintho 10:12

Dec. 6
"Kwa maana siionei haya Injili; kwa sababu ni uweza wa Mungu uuletao wokovu, kwa kila aaminiye, kwa Myahudi kwanza, na kwa Myunani pia.
- Warumi 1:16

Dec. 7
"atufarijiye katika dhiki zetu zote ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizo, tunazofarijiwa na Mungu.
- 2 Wakorintho 1:4

Dec. 8
"Ombeni, nanyi mtapewa; tafuteni, nanyi mtaona; bisheni, nanyi mtafunguliwa;
- Mathayo 7:7

Dec. 9
"Mwanamke azaapo, yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika; lakini akiisha kuzaa mwana, haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni.
- Yohana 16:21

Dec. 10
"shukuruni kwa kila jambo; maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu.
- 1 Wathesalonike 5:18

Dec. 11
"Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti; bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. -
- Warumi 6:23

Dec. 12
"Mkiniomba neno lo lote kwa jina langu, nitalifanya.
- Yohana 14:14

Dec. 13
"Toka maawio ya jua hata machweo yake Jina la Bwana husifiwa.
- Zaburi 113:3

Dec. 14
"Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote, kwa ukarimu, wala hakemei; naye atapewa.
- Yakobo 1:5

Dec. 15
"Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu, ampende na ndugu yake.
- 1 Yohana 4:21

Dec. 16
"Iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu; Lakini mwisho wake ni njia za mauti.
- Mithali 16:25

Dec. 17
"Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha; ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na Imani, na kujichoma kwa maumivu mengi.
- 1 Timotheo 6:10

Dec. 18
"Msihukumu, nanyi hamtahukumiwa; msilaumu, nanyi hamtalaumiwa; achilieni, nanyi mtaachiliwa.
- Luka 6:37

Dec. 19
"Katika shida yangu nalimwita Bwana, Naam, nikamlalamikia Mungu wangu;
- 2 Samweli 22:7

Dec. 20
"Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu; bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia, Aba, yaani, Baba.
- Warumi 8:15

Dec. 21
"Njoni kwangu, ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha.
- Mathayo 11:28

Dec. 22
"Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu; imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu.
- 1 Yohana 3:16

Dec. 23
"Ila na aombe kwa imani, pasipo shaka yo yote; maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo, na kupeperushwa huku na huku.
- Yakobo 1:6

Dec. 24
"Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, Tumepewa mtoto mwanamume; Na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake; Naye ataitwa jina lake, Mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani.
- Isaya 9:6

Dec. 25
"wakasema, Ndiye mbarikiwa Mfalme ajaye kwa jina la Bwana; amani mbinguni, na utukufu huko juu.
- Luka 19:38

Dec. 26
"Maskini na wahitaji wanatafuta maji, wala hapana; ndimi zao zimekauka kwa kiu; mimi, Bwana, nitawasikia, mimi, Mungu wa Israeli, sitawaacha.
- Isaya 41:17

Dec. 27
"Njia za mtu zikimpendeza Bwana, Hata adui zake huwapatanisha naye.
- Mithali 16:7

Dec. 28
"si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi; bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu;-
- Tito 3:5

Dec. 29
"Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza; kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao.
- Waebrania 11:6

Dec. 30
"Bali utafuteni kwanza ufalme wake, na haki yake; na hayo yote mtazidishiwa.
- Mathayo 6:33

Dec. 31
"mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu;
- Waefeso 5:19