Mstari wa Siku

[Copy and send, from here:]

Mstari wa Siku:

Habari za asubuhi! 🙂

https://www.wordproject.org/bibles/votd/index_sw.htm


Mistari ya kila mwezi ya Biblia:

Sept. 1
"Kwa kuwa imeandikwa, Kama niishivyo, anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu; Na kila ulimi utamkiri Mungu.
- Warumi 14:11

Sept. 2
" Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana; Hakika, hatakosa adhabu.
- Mithali 16:5

Sept. 3
"Maji mengi hayawezi kuuzimisha upendo, Wala mito haiwezi kuuzamisha; ...
- Wimbo Ulio Bora 8:7

Sept. 4
"... Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako.
- Mathayo 22:21

Sept. 5
"... Kama mtu angetoa badala ya upendo Mali yote ya nyumbani mwake, Angedharauliwa kabisa.
- Luka 10:17

Sept. 6
"Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo.
- Kumbukumbu la Torati 28:6

Sept. 7
"Basi mtiini Mungu. Mpingeni Shetani, naye atawakimbia.
- Yakobo 4:7

Sept. 8
"Wakamwambia, Mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. -
- Matendo ya Mitume 16:31

Sept. 9
"Basi kila asikiaye hayo maneno yangu, na kuyafanya, atafananishwa na mtu mwenye akili, aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba;
- Mathayo 7:24

Sept. 10
"ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima, katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo.
- 1 Petro 1:7

Sept. 11
"Hayo nimewaambia, ili furaha yangu iwe ndani yenu, na furaha yenu itimizwe.
- Yohana 15:11

Sept. 12
"Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba, wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu.
- Warumi 8:38,39

Sept. 13
"Acheni, mjue ya kuwa Mimi ni Mungu, Nitakuzwa katika mataifa, nitakuzwa katika nchi.
- Zaburi 46:10

Sept. 14
"Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni, nalikutakasa; nimekuweka kuwa nabii wa mataifa.
- Yeremia 1:5

Sept. 15
"Jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli.
- 2 Timotheo 2:15

Sept. 16
"Waambieni walio na moyo wa hofu, Jipeni moyo, msiogope; tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu; atakuja na kuwaokoa ninyi.
- Isaya 35:4

Sept. 17
"Nafsi yangu, kwa nini kuinama, Na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu; Kwa maana nitakuja kumsifu, Aliye afya ya uso wangu, Na Mungu wangu.
- Zaburi 42:5

Sept. 18
"Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu.
- Mathayo 6:15

Sept. 19
"Kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Hakika Mungu amesikia; Ameisikiliza sauti ya maombi yangu.
- Zaburi 66:18,19

Sept. 20
"Na Mfalme atajibu, akiwaambia, Amin, nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi.
- Mathayo 25:40

Sept. 21
"Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, Alichubuliwa kwa maovu yetu; Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
- Isaya 53:5

Sept. 22
"Maana, kwa siku sita Bwana alifanya mbingu, na nchi, na bahari, na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba; kwa
- Kutoka 20:11

Sept. 23
"Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine.
- 2 Timotheo 2:2

Sept. 24
"kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu.
- Luka 1:37

Sept. 25
"Atalilisha kundi lake kama mchungaji, Atawakusanya wana-kondoo mikononi mwake; Na kuwachukua kifuani mwake, Nao wanyonyeshao atawaongoza polepole.
- Isaya 40:11

Sept. 26
"Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, Msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso.
- Zaburi 46:1

Sept. 27
"atenSikue dhambi ni wa Ibilisi; kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili azivunje kazi za Ibilisi.
- 1 Yohana 3:8

Sept. 28
"Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale, pamoja na matendo yake;
- Wakolosai 3:9

Sept. 29
"Mwanangu, usiisahau sheria yangu, Bali moyo wako uzishike amri zangu.
- Mithali 3:1

Sept. 30
"Hawa wanataja magari na hawa farasi, Bali sisi tutalitaja jina la Bwana, Mungu wetu.
- Zaburi 20:7