Mstari wa Siku

[Copy and send, from here:]

Mstari wa Siku:

Habari za asubuhi! 🙂

https://www.wordproject.org/bibles/votd/index_sw.htm


Mistari ya kila mwezi ya Biblia:


Siku 1
"Usingizi wake kibarua ni mtamu, kwamba amekula kidogo, au kwamba amekula kingi; lakini kushiba kwake tajiri hakumwachi kulala usingizi.
- Mhubiri 5:12


Siku 2
"... Kwa kadiri ya imani yenu mpate
- Mathayo 9:29

Siku 3
"Amri mpya nawapa, Mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo.
- Yohana 13:34

Siku 4
"Mwe na hofu wala msitende dhambi, Tafakarini vitandani mwenu na kutulia.
- Zaburi 4:4

Siku 5
"Mbingu na nchi zitapita; lakini maneno yangu hayatapita kamwe.
- Mathayo 24:35

Siku 6
"Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani; ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu; -
- Waefeso 2:8

Siku 7
"Msiwiwe na mtu cho chote, isipokuwa kupendana; kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria.
- Warumi 13:8

Siku 8
"Na ahimidiwe Bwana, Siku kwa siku hutuchukulia mzigo wetu; Mungu ndiye wokovu wetu. -
- Zaburi 68:19

Siku 9
"bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya; watapanda juu kwa mbawa kama tai; watapiga mbio, wala hawatachoka; watakwenda kwa miguu, wala hawatazimia.
- Isaya 40:31

Siku 10
"Mwanamke azaapo, yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika; lakini akiisha kuzaa mwana, haikumbuki tena ile dhiki, kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni.
- Yohana 16:21

Siku 11
"Kuna atawanyaye, lakini huongezewa zaidi; Kuna azuiaye isivyo haki, lakini huelekea uhitaji.
- Mithali 11:24

Siku 12
"Na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. -
- Waebrania 9:22

Siku 13
"Yesu akamwambia, Mimi ndimi njia, na kweli, na uzima; mtu haji kwa Baba, ila kwa njia ya mimi.
- Yohana 14:6

Siku 14
" Ila Mungu ashukuriwe, anayetushangiliza daima katika Kristo, ...
- 2 Wakorintho 2:14

Siku 15
"Maana umemfanya kuwa baraka za milele, Wamfurahisha kwa furaha ya uso wako.
- Zaburi 21:6

Siku 16
"kwake upo mkono wa mwili; ila kwetu yupo Bwana, Mungu wetu, kutusaidia, na kutupigania mapigano yetu. ...
- 2 Mambo ya Nyakati 32:8

Siku 17
"Mungu akasema, Nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa, nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake; ikawa hivyo.
- Mwanzo 1:24

Siku 18
"Waambieni walio na moyo wa hofu, Jipeni moyo, msiogope; tazama, Mungu wenu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu; atakuja na kuwaokoa ninyi.
- Isaya 35:4

Siku 19
"Msimlipe mtu ovu kwa ovu. Angalieni yaliyo mema machoni pa watu wote.
- Warumi 12:17

Siku 20
"Na tunda la haki hupandwa katika amani na wale wafanyao amani.
- Yakobo 3:18

Siku 21
"Je! Huyo aliyenifanya mimi ndani ya tumbo, siye aliyemfanya na yeye? Si yeye mmoja aliyetufinyanga tumboni?
- Ayubu 31:15

Siku 22
"Basi, kwa njia yake yeye, na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima, yaani, tunda la midomo iliungamayo jina lake.
- Waebrania 13:15

Siku 23
"Usiogope kwa sababu ya hao maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana.
- Yeremia 1:8

Siku 24
"Njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe; Bali yeye aliye na hekima husikiliza shauri.
- Mithali 12:15

Siku 25
"Hutaogopa hofu ya usiku, Wala mshale urukao mchana,
- Zaburi 91:5

Siku 26
"Mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu elfu; maana Bwana, Mungu wenu, ndiye anayewapigania, kama alivyowaambia.
- Yoshua 23:10

Siku 27
"Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na mwe na amani kwa Mungu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo,
- Warumi 5:1

Siku 28
"Bwana MUNGU amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka, ...
- Isaya 50:4

Siku 29
"...bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki.
- Warumi 6:13

Siku 30
"Mimi nilipanda, Apolo akatia maji; bali mwenye kukuza ni Mungu. Hivyo, apanSikue si kitu, wala atiaye maji, bali Mungu akuzaye.
- 1 Wakorintho 3:6, 7

Siku 31
"Baba yangu na mama yangu wameniacha, Bali Bwana atanikaribisha kwake.
- Zaburi 27:10