Verse of the Day

[Copy and send from here:]

Verse of the day:

Have a nice day! 🙂

https://www.wordproject.org/bibles/votd/index_lug.htm


Verses of the month [Sample]


Oct. 1
"Nze muzabbibu, mmwe matabi: abeera mu nze, nange mu ye, oyo abala ebibala bingi: kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola.
- Yokaana 15:5


Oct. 2
"tutaayizibwa eruuyi n'eruuyi, naye tetunyigirizibwa; tweraliikirira, so si kweraliikiririra ddala: tuyiggayizibwa, naye tetulekebwa; tumeggebwa, naye tetuzikirira;
- 2 Abakkolinso 4:8,9

Oct. 3
"Naye oba ng'omuntu yenna ku mmwe aweebuuka mu magezi asabenga Katonda atamma awa bonna so takayuka; era galimuweebwa.
- Yakobo 1:5

Oct. 4
"Kubanga Katonda teyatuwa ffe omwoyo ogw'okutya, wabula ogw'amaanyi era ogw'okwagala era ogw'okwegenderezanga.
- 2 Timoseewo 1:7

Oct. 5
"Bwe twogera nga tetulina kibi, twekyamya fekka so nga n'amazima tegali mu ffe. Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe, n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu.
- 1 Yokaana 1:8,9

Oct. 6
"Mwetoowazenga mu maaso ga Mukama waffe, naye alibagulumiza.
- Yakobo 4:10

Oct. 7
"Kubanga mwetaaga okugumiikiriza, bwe mulimala okukola Katonda by'ayagala mulyoke muweebwe ekyasuubizibwa.
- Abaebbulaniya 10:36

Oct. 8
"Muleetere Mukama eddoboozi ery'essaayu, mmwe ensi zonna. Mumuweereze Mukama n'essanyu: Mujje mu maaso ge n'okuyimba.
- Zabbuli 100:1,2

Oct. 9
"When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.
- Engero 16:7

Oct. 10
"Emirembe mbalekera; emirembe gyange ngibawa: si ng'ensi bw'ewa, nze bwe mbawa. Omutima gwammwe tegweraliikiriranga so tegutyanga.
- Yokaana 14:27

Oct. 11
"Kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza, tubeerenga n'emirembe eri Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo,
- Abaruumi 5:1

Oct. 12
"Kale wasigaddeyo ekiwummulo kya ssabbiiti eri abantu ba Katonda. Kubanga ayingidde mu kiwummulo kye, era naye ng'awummudde mu mirimu gye, nga Katonda bwe yawummula mu gigye.
- Abaebbulaniya 4:9,10

Oct. 13
"kubanga bonna baayonoona, ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda;
- Abaruumi 3:23

Oct. 14
"Munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi:
- Isaaya 55:6

Oct. 15
"N'eddoboozi ne liva mu ntebe, nga lyogera nti Mutendereze Katonda waffe, mmwe mwenna abaddu be, abamutya, abato n'abakulu.
- Okubikkulirwa 19:5

Oct. 16
"Kuba ng'omubiri awatali mwoyo bwe guba nga gufude, era n'okukkiriza bwe kutyo awatali bikolwa nga kufudde.
- Yakobo 2:26

Oct. 17
" Mukama aliwa amaanyi abantu be; Mukama omukisa gw'aliwa abantu be gye mirembe.
- Zabbuli 29:11

Oct. 18
"nga mumusindiikiririzanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna, kubanga ye ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe.
- 1 Peetero 5:7

Oct. 19
"Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu, era kikozi, era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri, era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo, ennyingo n'obusomyo, era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu mutima.
- Abaebbulaniya 4:12

Oct. 20
"Temuli kutya mu kwagala, naye okwagala okutuukirivu kugobera ebweru okutya, kubanga okutya kulimu okubonerezebwa; n'oyo atya tannatuukirizibwa mu kwagala.
- 1 Yokaana 4:18

Oct. 21
"Era Katonda wange anaatuukirizanga buli kye mwetaaga, ng'obugagga bwe bwe buli mu kitiibwa mu Kristo Yesu.
- Abafiripi 4:19

Oct. 22
"Beeranga n'omukazi gw'oyagala n'essanyu ennaku zonna ez'obulamu bwo obutaliimu bw'akuwadde wansi w'enjuba, ennaku zo zonna ezitaliimu: kubanga ogwo gwe mugabo gwo mu bulamu, ne mu kutegana kwo kw'otegana wansi w'enjuba.
- Omubuulizi 9:9

Oct. 23
"nga ntegeeredde ddala kino ng'oyo eyatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo:
- Abafiripi 1:6

Oct. 24
"era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka, abakwatibwa ekisa, nga musonyiwagananga, era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo.
- Abaefeeso 4:32

Oct. 25
"era mukubirenga ebigere byammwe ama kubo amagolokofu, awenyera alemenga okugavaamu, naye awonenga buwonyi.
- Abaebbulaniya 12:13

Oct. 26
"Kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'abaamasaza, n'ab'obuyinza, n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino, n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu.
- Abaefeeso 6:12

Oct. 27
"kubanga obwakabaka bwa Katonda si kwe kulya n'okunywa, wabula butuukirivu na mirembe na ssanyu mu Mwoyo Omutukuvu:
- Abaruumi 14:17

Oct. 28
"Nabo baamuwangula olw'omusaayi gw'Omwana gw'endiga, n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe; ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa.
- Okubikkulirwa 12:11

Oct. 29
"naye abo abalindirira Mukama baliddamu obuggya amaanyi gaabwe; balitumbiira n'ebiwaawaatiro ng'empungu; balidduka mbiro ne batakoowa; balitambula ne batazirika.
- Isaaya 40:31

Oct. 30
"Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo; era awataali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa.
- Yokaana 1:3

/*October has 31 days*/ Oct. 31
"Kale mwatuliraganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka, musabiraganenga, mulyoke muwone. Okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwakwo.
- Yakobo 5:16