Healing


 • Buninzi ububi obulihlelayo ilungisa, Ke uYehova ulihlangula kubo bonke. - iNdumiso 34:19
 • Kukho mntu na ufayo phakathi kwenu? Makabizele kuye amadoda amakhulu alo ibandla, athandaze wona phezu kwakhe, akuba emthambisile ngeoli, egameni leNkosi;wothi umthandazo wokholo umsindise lowo uleleyo, iNkosi imvuse; nokuba ubethe wenza izono, wozixolelwa.Xelelanani iziphoso, nithandazelane, ukuze niphiliswe. Sinamandla kakhulu isikhungo selungisa, siyeyisa. - EkaYakobi5:14-16
 • Wathumela ilizwi lakhe, wabaphilisa, Wabasiza ezihogweni zabo.- iNdumiso 107:20
 • Wathumela ilizwi lakhe, wabaphilisa, Wabasiza ezihogweni zabo. - 2 YooKumkani 20:5
 • Ngokuba ndiya kukubopha, ndiyipholise imivumbo yakho, utsho uYehova; ngokokuba bathi unguGxothiwe, uyiZiyon engakhathalelwe bani. - Yeremiya 30:17
 • Umnika otyhafileyo amandla, ongenakomelela amandisele ukuqina. - Isaya 40:29
 • Uloxolela bonke ubugwenxa bakho; Ulophilisa zonke izifo zakho; - iNdumiso103:3
 • Kanti yena uhlatywe ngenxa yezikreqo zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa; ubetho lokuba sibe noxolo thina lube luphezu kwakhe; siphiliswe ngemivumbo yakhe. - Isaya 53:5
 • Wathi, Ukuba uthe waliphulaphula izwi likaYehova uThixo wakho, wenza okuthe tye phambi kwakhe, wayibekela indlebe imithetho yakhe, wayigcina yonke imimiselo yakhe: andiyi kubeka nasinye isifo phezu kwakho endisibekileyo phezu kwamaYiputa; kuba ndinguYehova, igqirha lakho. - IEksodus 15:26
 • Ewabonile ke, wathi kuwo, Hambani niye kuzibonakalalisa kubabingeleli. Kwathi ekuyeni kwawo, ahlanjululwa. - ULuka 17:14
 • Waza wababizela kuye abafundi bakhe abalishumi elinababini, wabanika igunya koomoya abangcolileyo, ukuze babakhuphe, nelokuphilisa izifo nezikhuhlane zonke. - UMateyu 10:1
 • Ke kuni, nina baloyikayo igama lam, ilanga lobulungisa liya kuphuma, linophiliso emaphikweni alo. Niya kuphuma nidlobe, njengamankonyana asesitalini, nibaxovule abangendawo; - UMalaki 4:2
 • Wathi uPetros kuye, Eneya, uyakuphilisa uYesu Kristu; vuka, wandlule. Wavuka kwaoko. - IZenzo 9:34
 • Imiqondiso ke eya kulandelana nabo bakholiweyo nantsi: egameni lam baya kukhupha iidemon; baya kuthetha ngeelwimi ezintsha;baya kuphatha iinyoka; nokuba bathe basela into ebulalayo, ayikukha ibenzakalise bona; baya kubeka izandla phezu kwemilwelwe, iphile. - UMarko 16:17-18
 • iinyawo zenu nizenzele imizila ethe tye, ukuze into eqhwalelayo ingaphambuki endleleni, kanye ke iphiliswe. - KumaHebhere 12:13
 • Buya uye kuthi kuHezekiya, inganga yabantu bam, Utsho uYehova, uThixo kaDavide uyihlo, ukuthi, Ndiwuvile umthandazo wakho, ndizibonile iinyembezi zakho; uyabona, ndiya kukuphilisa; ngomhla wesithathu uya kunyuka uye endlwini kaYehova; 2 YooKumkani 20:5
 • Kuba azidelekanga, azibanga nazothe kuye iintsizi zolusizana; Akabusithelisanga ubuso bakhe kuye; Ekuzibikeni kwakhe kuye waphulaphula. iNdumiso 22:24
 • Yomelelani, ikhaliphe intliziyo yenu Nonke nina nithembele kuYehova. iNdumiso 31:24
 • Buninzi ububi obulihlelayo ilungisa, Ke uYehova ulihlangula kubo bonke. iNdumiso 34:19
 • Uloxolela bonke ubugwenxa bakho; Ulophilisa zonke izifo zakho; iNdumiso 103:3
 • Wathumela ilizwi lakhe, wabaphilisa, Wabasiza ezihogweni zabo. iNdumiso 107:20
 • Yiyo le intuthuzelo yam ekucinezelekeni kwam, Yokuba intetho yakho indiphilisile. iNdumiso 119:50
 • Koko umyalelo wakho wandiyolisayo, Ndinge ndaphelayo ekucinezelekeni kwam. iNdumiso 119:92
 • Ulophilisa abaphuke intliziyo, Abophe amanxeba abo; iNdumiso 119:107
 • Ulophilisa abaphuke intliziyo, Abophe amanxeba abo; iNdumiso 147:3
 • Umnika otyhafileyo amandla, ongenakomelela amandisele ukuqina. Isaya 40:29
 • Kanti yena uhlatywe ngenxa yezikreqo zethu, watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa; ubetho lokuba sibe noxolo thina lube luphezu kwakhe; siphiliswe ngemivumbo yakhe. Isaya 53:5
 • Yabonani, isandla sikaYehova asisifutshane, ukuba singasindisi; nendlebe yakhe ayinzima, ukuba ingevi. Isaya 59:1
 • Ngokuba ndiya kukubopha, ndiyipholise imivumbo yakho, utsho uYehova; ngokokuba bathi unguGxothiwe, uyiZiyon engakhathalelwe bani. Yeremiya 30:17
 • Yabona, ndinguYehova, uThixo wenyama yonke; kukho nto indinqabeleyo na? Yeremiya 32:27
 • Ezilahlekileyo ndiya kuzifuna, ndibuyise eziziintsali, ndibophe ezaphukileyo, ndizomeleze ezifayo; ke ezityebileyo ndozitshabalalisa, nezomeleleyo ndizaluse ngokusesikweni. UHezekile 34:16
 • Ke kuni, nina baloyikayo igama lam, ilanga lobulungisa liya kuphuma, linophiliso emaphikweni alo. Niya kuphuma nidlobe, njengamankonyana asesitalini, nibaxovule abangendawo; UMalaki 4:2
 • Wajika uYesu, wayibona, wathi, Ntombi yam, yomelela, ukholo lwakho lukusindisile. Yasindiswa loo ntokazi kwangelo lixa. UMateyu 9:22
 • Kwathi ke ngamini ithile wafundisa. Kwaye kuhleli abaFarisi nabafundisi-mthetho, ababephume kuyo yonke imizana yelaseGalili, neyelakwaYuda, naseYerusalem; aye ekho amandla eNkosi ukuba abaphilise. ULuka 5:17
 • Ewabonile ke, wathi kuwo, Hambani niye kuzibonakalalisa kubabingeleli. Kwathi ekuyeni kwawo, ahlanjululwa. ULuka 17:14
 • Xelelanani iziphoso, nithandazelane, ukuze niphiliswe. Sinamandla kakhulu isikhungo selungisa, siyeyisa. EkaYakobi 5:16
 • Imiqondiso ke eya kulandelana nabo bakholiweyo nantsi: egameni lam baya kukhupha iidemon; baya kuthetha ngeelwimi ezintsha;baya kuphatha iinyoka; nokuba bathe basela into ebulalayo, ayikukha ibenzakalise bona; baya kubeka izandla phezu kwemilwelwe, iphile. UMarko 16:17, 18
 • Kukho mntu na ufayo phakathi kwenu? Makabizele kuye amadoda amakhulu alo ibandla, athandaze wona phezu kwakhe, akuba emthambisile ngeoli, egameni leNkosi;wothi umthandazo wokholo umsindise lowo uleleyo, iNkosi imvuse; nokuba ubethe wenza izono, wozixolelwa.Xelelanani iziphoso, nithandazelane, ukuze niphiliswe. Sinamandla kakhulu isikhungo selungisa, siyeyisa. EkaYakobi 5:14, 15, 16