Lời Chúa


 • Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.
  Giăng 1:1, 14
 • Ðức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời.
  Ma thi ơ 4:4
 • Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Ðể tôi không phạm tội cùng Chúa.
  Thi thiên 119:11
 • Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho.
  Giăng 15:3
 • Sự bày giãi lời Chúa, soi sáng cho, Ban sự thông hiểu cho người thật thà.
  Thi thiên 119:130
 • Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Ðức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.
  2 Ti mô thê 2:15
 • Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.
  Hê bơ rơ 4:12
 • Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống.
  Giăng 6:63
 • Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.
  Ma thi ơ 24:35
 • thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn,
  1 Phi e rơ 2:2