Enkelhet


  • Och när jag har blivit upphöjd från jorden, skall jag draga alla till mig." Johannes 12:32
  • Ty Kristus har icke sänt mig till att döpa, utan till att förkunna evangelium, och detta icke med en visdom som består i ord, för att Kristi kors icke skall berövas sin kraft. 1 Korinthierbrevet 1:17
  • Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam.Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud - ja, det som ingenting var - för att han skulle göra det till intet, som någonting var.Ty han ville icke att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud. 1 Korinthierbrevet 1:27-29
  • Och mitt tal och min predikan framställdes icke med övertalande visdomsord, utan med en bevisning i ande och kraft; 1 Korinthierbrevet 2:4