Herren skall strida för er


  • Då svarade Mose folket: "Frukten icke; stån fasta, så skolen I se vilken frälsning HERREN i dag skall bereda eder; ty aldrig någonsin skolen I mer få se egyptierna så, som I sen dem i dag. 2 Mosebok 14:13
  • Gå till rätta, HERRE, med dem som gå till rätta med mig; strid mot dem som strida mot mig. Psaltaren 35:1
  • Sjungen till HERREN ära en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin väldiga arm. Psaltaren 98:1
  • Sägen till de försagda: "Varen frimodiga, frukten icke." Se, eder Gud kommer med hämnd; vedergällning kommer från Gud, ja, själv kommer han och frälsar eder. Jesaja 35:4
  • Ja, Herren skall rädda mig från alla ondskans tilltag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. 2 Timotheosbrevet 4:18
  • Alltså kunna vi dristigt säga: "Herren är min hjälpare, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?" Hebreerbrevet 13:6
  • Den som gör synd, han är av djävulen, ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar. 1Johannes 3:8
  • De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden. Uppenbarelseboken 12:11