Ge


 • I haven fått för intet; så given ock för intet.
  Matteus 10:8
 • Neka icke den behövande din hjälp, är det står i din makt att giva den.
  Ordspråksboken 3:27
 • Given, och eder skall bliva givet. Ett gott mått, väl packat, skakat och överflödande, skall man giva eder i skötet; ty med det mått som I mäten med skall ock mätas åt eder igen."
  Lukas 6:38
 • Om någon, vare sig en broder eller en syster, saknade kläder och vore utan mat för dagenoch någon av eder då sade till denne: "Gå i frid, kläd dig varmt, och ät dig mätt" - vartill gagnade detta, såframt han icke därjämte gåve honom vad hans kropp behövde?Så är ock tron i sig själv död, om den icke har med sig gärningar.
  Jakobsbrevet 2:15-17
 • Den ene utströr och får dock mer, den andre spar över hövan, men bliver allenast fattigare.Den frikostige varder rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han bliver själv vederkvickt.
  Ordspråksboken 11:24, 25
 • Giv åt den som beder dig, och vänd dig icke bort ifrån den som vill låna av dig.
  Matteus 5:42
 • Fattiga skola ju aldrig saknas i landet, därför bJudasbrevetr jag dig och säger: Du skall gärna öppna din hand för din broder, för de arma och fattiga som du har i ditt land.
  5 Mosebok 15:11
 • Ära HERREN med dina ägodelar! och med förstlingen av all din gröda,så skola dina lador fyllas med ymnighet, och av vinmust skola dina pressar flöda över.
  Ordspråksboken 3:9, 10
 • Den som tillsluter sitt öra för den armes rop, han skall själv ropa utan att få svar.
  Ordspråksboken 21:13
 • Fören full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finnes mat, och pröven så, hurudan jag sedan bliver, säger HERREN Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse.
  Malaki 3:10
 • Nej, när du giver en allmosa, låt då din vänstra hand icke få veta vad den högra gör,så att din allmosa gives i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.
  Matteus 6:3, 4
 • Då skall Konungen svara och säga till dem: 'Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.'
  Matteus 25:40
 • Besinnen detta: den som sår sparsamt, han skall ock skörda sparsamt; men den som sår rikligt, han skall ock skörda riklig välsignelse.Var och en give efter som han har känt sig manad i sitt hjärta, icke med olust eller av tvång, ty "Gud älskar en glad givare".Men Gud är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma eder till del, så att I alltid i allo haven allt till fyllest och i överflöd kunnen giva till allt gott verk,efter skriftens ord: "Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen."Och han som giver såningsmannen "säd till att så och bröd till att äta", han skall ock giva eder utsädet och låta det föröka sig och skall bereda växt åt eder rättfärdighets frukt.I skolen bliva så rika på allt, att I av gott hjärta kunnen giva allahanda gåvor, vilka, när de överlämnas genom oss, skola framkalla tacksägelse till Gud.Ty det understöd, som kommer till stånd genom denna eder tjänst, skall icke allenast avhjälpa de heligas brist, utan verka ännu långt mer genom att framkalla många tacksägelser till Gud.
  2 Korinthierbrevet 9:6-12