Förlåtelse och bitterhet


 • Ty om I förlåten människorna deras försyndelser, så skall ock eder himmelske Fader förlåta eder;men om I icke förlåten människorna, så skall ej heller eder Fader förlåta edra försyndelser.
  Matteus 6:14, 15
 • Hon svarade: "Herre, ingen." Då sade han till henne: "Icke heller jag dömer dig. Gå, och synda icke härefter."
  Lukas 23:34
 • Hon svarade: "Herre, ingen." Då sade han till henne: "Icke heller jag dömer dig. Gå, och synda icke härefter."
  Johannes 8:11
 • Jag, jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg.
  Jesaja 43:25
 • Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.
  Matteus 5:7
 • Ty jag skall i nåd förlåta deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg."
  Hebreerbrevet 8:12
 • Då trädde Petrus fram och sade till honom: "Herre, huru många gånger skall jag förlåta min broder, om han försyndar sig mot mig? Är sju gånger nog?"Jesus svarade honom: "Jag säger dig: Icke sju gånger, utan sjuttio gånger sju gånger.
  Matteus 18:21, 22
 • Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
  1 Johannes 1:9
 • Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.
  Psaltaren 103:12
 • Du skall icke hämnas och icke hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa såsom dig själv. Jag är HERREN.
  Mosebok 19:18
 • Mot den fromme bevisar du dig from, mot en ostrafflig man bevisar du dig ostrafflig.
  Psaltaren 18:25
 • Ty du, o Herre, är god och förlåtande och stor i nåd mot alla som åkalla dig.
  Psaltaren 86:5
 • Låt godhet och sanning ej vika ifrån dig; bind dem omkring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla;så skall du finna nåd och få gott förstånd, i Guds och i människors ögon.
  Ordspråksboken 3:3, 4
 • Så skall ock min himmelske Fader göra med eder, om I icke av hjärtat förlåten var och en sin broder."
  Matteus 18:35
 • Och när I stån och bedjen, så förlåten, om I haven något emot någon, för att också eder Fader, som är i himmelen, må förlåta eder edra försyndelser."
  Markus 11:25
 • Dömen icke, så skolen I icke bliva dömda; fördömen icke, så skolen I icke bliva fördömda. Förlåten, och eder skall bliva förlåtet.
  Lukas 6:37
 • Varen i stället goda och barmhärtiga mot varandra, och förlåten varandra, såsom Gud i Kristus har förlåtit eder.
  Efesierbrevet 4:32
 • Och haven fördrag med varandra och förlåten varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit eder, så skolen ock I förlåta.
  Kolosserbrevet 3:13
 • Och sen till, att ingen går miste om Guds nåd, och att ingen giftig rot skjuter skott och bliver till fördärv, så att menigheten därigenom bliver besmittad;
  Hebreerbrevet 12:15