Bön


 • Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.
  Matteus 7:7
 • Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.
  Johannes 15:7
 • Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner.
  Jeremia 33:3
 • I skolen söka mig, och I skolen ock finna mig, om I frågen efter mig av allt edert hjärta.
  Jeremia 29:13
 • Och det skall ske, att förrän de ropa, skall jag svara, och medan de ännu tala, skall jag höra.
  Jesaja65:24
 • Ytterligare säger jag eder, att om två av eder här på jorden komma överens att bedja om något, vad det vara må, så skall det beskäras dem av min Fader, som är i himmelen.Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."
  Matteus18:19, 20
 • Och detta är den fasta tillförsikt vi hava till honom, att om vi bedja om något efter hans vilja, så hör han oss.Och om vi veta att han hör oss, vadhelst vi bedja om, så veta vi ock att vi redan hava det som vi hava bett honom om i vår bön.
  1 Johannes 5:14, 15
 • Bedjen oavlåtligen.
  1 Thessalonikerbr 5:17
 • Om jag hade förehaft något orätt i mitt hjärta, så skulle Herren icke höra mig.Men Gud har hört mig, han har aktat på mitt bönerop.
  Psaltaren66:18, 19
 • Simon, Simon! Se, Satan har begärt att få eder i sitt våld, för att kunna sålla eder såsom vete;men jag har bett för dig, att din tro icke må bliva om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder."
  Lukas22:31, 32
 • Därför kan han ock till fullo frälsa dem som genom honom komma till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.
  Hebreerbrevet 7:25
 • Jag vill alltså att männen allestädes skola förrätta bön, i det att de, fria ifrån vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.
  1 Timotheosbrevet 2:8
 • Så kommer ock Anden vår svaghet till hjälp; ty vad vi rätteligen böra bedja om, det veta vi icke, men Anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar.Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad Anden menar, ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga.
  Romabrevet8:26, 27
 • Därför säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så.
  Markus 11:24
 • och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom.
  1 Johannes3:22
 • Därefter gick han litet längre bort och föll ned på sitt ansikte och bad och sade: "Min Fader, om det är möjligt, så gånge denna kalk ifrån mig. Dock icke såsom jag vill, utan såsom du vill!"
  Matteus 26:39
 • Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.Men i edra böner skolen I icke hopa tomma ord såsom hedningarna, vilka mena att de skola bliva bönhörda för sina många ords skull.
  Matteus 6:6, 7
 • Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.
  Hebreerbrevet4:16
 • Gören detta under ständig åkallan och bön, så att I alltjämt bedjen i Anden och fördenskull vaken, under ständig uthållighet och ständig bön för alla de heliga.
  Efesierbrevet 6:18
 • Jag vill alltså att männen allestädes skola förrätta bön, i det att de, fria ifrån vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.
  1 Timotheosbrevet 2:8
 • Afton och morgon och middag vill jag utgjuta mitt bekymmer och klaga, och han skall höra min röst.
  Psaltaren 55:17
 • när han har vänt sig till de utblottades bön och upphört att förakta deras bön.
  Psaltaren 102:17
 • Jag har HERREN kär, ty han hör min röst och mina böner.Ja, han har böjt sitt öra till mig; i hela mitt liv skall jag åkalla honom.
  Psaltaren 116:1, 2
 • Afton och morgon och middag vill jag utgjuta mitt bekymmer och klaga, och han skall höra min röst.
  Psaltaren 55:17
 • när han har vänt sig till de utblottades bön och upphört att förakta deras bön.
  Psaltaren 102:17
 • Jag har HERREN kär, ty han hör min röst och mina böner.Ja, han har böjt sitt öra till mig; i hela mitt liv skall jag åkalla honom.
  Psaltaren 116:1, 2
 • Han skall förvisso vara dig nådig, när du ropar; så snart han hör din röst, skall han svara dig.
  Jesaja 30:19
 • Och det skall ske, att förrän de ropa, skall jag svara, och medan de ännu tala, skall jag höra.
  Jesaja 65:24
 • Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting, som du icke känner.
  Jeremia 33:3
 • Och när I bedjen, skolen I icke vara såsom skrymtarna, vilka gärna stå i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att bliva sedda av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön.
  Matteus 6:5
 • Sannerligen säger jag eder: Allt vad I binden på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad I lösen på jorden, det skall vara löst i himmelen.Ytterligare säger jag eder, att om två av eder här på jorden komma överens att bedja om något, vad det vara må, så skall det beskäras dem av min Fader, som är i himmelen.Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."
  Matteus 18:18, 19, 20
 • och vadhelst I bedjen om i mitt namn, det skall jag göra, på det att Fadern må bliva förhärligad i Sonen.Ja, om I bedjen om något i mitt namn, så skall jag göra det.
  Johannes 14:13, 14
 • Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.
  Johannes 15:7
 • Och på den dagen skolen I icke fråga mig om något. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Vad I bedjen Fadern om, det skall han giva eder i mitt namn.Hittills haven I icke bett om något i mitt namn; bedjen, och I skolen få, för att eder glädje skall bliva fullkomlig.
  Johannes 16:23, 24
 • Nalkens Gud, så skall han nalkas eder.
  Jakobsbrevet 4:8
 • och vadhelst vi bedja om, det få vi av honom, eftersom vi hålla hans bud och göra vad som är välbehagligt för honom.
  1Johannes 3:22
 • Och detta är den fasta tillförsikt vi hava till honom, att om vi bedja om något efter hans vilja, så hör han oss.Och om vi veta att han hör oss, vadhelst vi bedja om, så veta vi ock att vi redan hava det som vi hava bett honom om i vår bön.
  1Johannes 5:14, 15
 • Så säger HERREN, Israels Helige, som ock är hans skapare: Frågen mig om det tillkommande; lämnen åt mig omsorgen om mina söner, mina händer verk.
  Jesaja 45:11
 • I skolen söka mig, och I skolen ock finna mig, om I frågen efter mig av allt edert hjärta.
  Jeremia 29:13
 • Då svarade Jesus och sade till dem: "Sannerligen säger jag eder: Om I haven tro och icke tvivlen, så skolen I icke allenast kunna göra sådant som skedde med fikonträdet, utan I skolen till och med kunna säga till detta berg: 'Häv dig upp och kasta dig i havet', och det skall ske.Och allt vad I med tro bedjen om i eder bön, det skolen I få."
  Matteus 21:21, 21D, 22
 • Därför säger jag eder: Allt vad I bedjen om och begären, tron att det är eder givet; och det skall ske eder så.
  Markus 11:24
 • Likaså säger jag till eder: Bedjen, och eder skall varda givet; söken, och I skolen finna; klappen, och för eder skall varda upplåtet.Ty var och en som beder, han får; och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet.
  Lukas 11:9, 10
 • Han tvivlade icke på Guds löfte i otro, utan blev fastmer starkare i sin tro; ty han ärade Gudoch var fullt viss om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.
  Romabrevet 4:20, 21
 • Men honom, som förmår göra mer, ja, långt mer än allt vad vi bedja eller tänka, efter den kraft som är verksam i oss,
  Efesierbrevet 3:20
 • Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.
  Hebreerbrevet 4:16
 • men utan tro är det omöjligt att täckas Gud. Ty den som vill komma till Gud måste tro att han är till, och att han lönar dem som söka honom.
  Hebreerbrevet 11:6
 • Men han bedje i tro, utan att tvivla; ty den som tvivlar är lik havets våg, som drives omkring av vinden och kastas hit och dit.En sådan människa må icke tänka att hon skall få något från Herren -
  Jakobsbrevet 1:6, 7
 • Och detta är den fasta tillförsikt vi hava till honom, att om vi bedja om något efter hans vilja, så hör han oss.
  1Johannes 5:14
 • HERRE, bittida hör du nu min röst, bittida frambär jag mitt offer till dig och skådar efter dig.
  Psaltaren 5:3
 • Gud, du är min Gud, bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, i ett torrt land, som försmäktar utan vatten.
  Psaltaren 63:1
 • Saliga äro de som taga hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söka honom,
  Psaltaren 119:2
 • Nej, när du vill bedja, gå då in i din kammare, och stäng igen din dörr, och bed till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.
  Matteus 6:6
 • Ty dödens bränningar omvärvde mig, fördärvets strömmar förskräckte mig,dödsrikets band omslöto mig, dödens snaror föllo över mig.Men jag åkallade HERREN i min nöd, ja, jag gick med min åkallan till min Gud. Och han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop kom till hans öron.
  2 Samuelsboken 22:5-7
 • Ty han föraktade icke den betrycktes elände och höll det icke för en styggelse; han fördolde icke sitt ansikte för honom, och när han ropade, lyssnade han till honom.
  Psaltaren 22:24
 • Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig."
  Psaltaren 50:15
 • Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt. Sela.
  Psaltaren 62:8
 • Men han såg till dem i deras nöd, när han hörde deras rop.Och han tänkte, dem till fromma, på sitt förbund och ömkade sig efter sin stora nåd.
  Psaltaren 106:44, 45
 • Jag söker dig av allt mitt hjärta; låt mig icke fara vilse från dina bud.
  Psaltaren 119:10
 • Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.
  Jesaja 55:6
 • Ingen fanns, som åkallade ditt namn, ingen, som vaknade upp för att hålla sig till dig; ty du dolde ditt ansikte för oss och lät oss försmäkta genom vår missgärning.
  Jesaja 64:7
 • I skolen söka mig, och I skolen ock finna mig, om I frågen efter mig av allt edert hjärta.
  Jeremia 29:13
 • Stå upp, ropa högt i natten, när dess väkter begynna, utgjut ditt hjärta såsom vatten inför Herrens ansikte; lyft upp till honom dina händer för dina barns liv, ty de försmäkta av hunger i alla gators hörn.
  Klagovisorna 2:19
 • Låtom oss rannsaka våra vägar och pröva dem och omvända oss till HERREN.Låtom oss upplyfta våra hjärtan, såväl som våra händer, till Gud i himmelen.
  Klagovisorna 3:40, 41
 • Dock, nu mån I vända om till mig av allt edert hjärta, säger HERREN, med fasta och gråt och klagan.
  Joel 2:12
 • Detta slag kan icke drivas ut genom något annat än bön och fasta.
  Matteus 17:21