Hekima na maamuzi

0:00
0:00

 • akawaambia hao makadhi, Angalieni myafanyayo; kwa kuwa hammfanyii mwanadamu hukumu, ila Bwana; naye yupo pamoja nanyi katika neno la hukumu. 2 Mambo ya Nyakati 19:6
 • Naam, ukiita busara, Na kupaza sauti yako upate ufahamu; Ndipo utakapofahamu kumcha Bwana, Na kupata kumjua Mungu. Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima; Kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu; Mithali 2:3, 5, 6
 • Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu; Bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Mithali 16:1
 • Watu wabaya hawaelewi na hukumu; Bali wamtafutao Bwana huelewa na yote. Mithali 28:5
 • Na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana; na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana; wala hatahukumu kwa kuyafuata ayaonayo kwa macho yake, wala hataonya kwa kuyafuata ayasikiayo kwa masikio yake; Isaya 11:2, 3
 • Basi, kwa habari za hao vijana wanne, Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima; Danieliii naye alikuwa na ufahamu katika maono yote, na ndoto. Danieli 1:17
 • Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu, awapaye wote, kwa ukarimu, wala hakemei; naye atapewa. Yakobo 1:5
 • Unifanye kusikia fadhili zako asubuhi, Kwa maana nimekutumaini Wewe. Unijulishe njia nitakayoiendea, Kwa maana nakuinulia nafsi yangu. Zaburi 143:8
 • Unifundishe kuyatenda mapenzi yako, Kwa maana ndiwe Mungu wangu; Roho yako mwema aniongoze kwenye nchi sawa, Ee Bwana, unihuishe kwa ajili ya jina lako, Kwa haki yako unitoe roho yangu taabuni; Zaburi 143:10, 11
 • mwenye hekima asikie na kuongezewa elimu, na mwenye ufahamu ayafikie mashauri yenye njia. Mithali 1:5
 • Njia ya mpumbavu imenyoka machoni pake mwenyewe; Bali yeye aliye na hekima husikiliza shauri. Mithali 12:15
 • Pasipo mashauri makusudi hubatilika; Bali kwa wingi wa washauri huthibithika. Mithali 15:22
 • Sikiliza mashauri, ukapokee mafundisho, Upate kuwa na hekima siku zako za mwisho. Mithali 19:20
 • Kila kusudi huthibitika kwa kushauriana; Na kwa shauri la akili fanya vita. Mithali 20:18
 • Maana kwa mashauri ya akili utafanya vita; Na kwa wingi wa washauri huja wokovu. Mithali 24:6
 • Basi msihukumu hukumu ya macho tu, bali ifanyeni hukumu iliyo ya haki. Yohana 7:24
 • Lakini hekima itokayo juu, kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Yakobo 3:17
 • Kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitishwa. 2 Wakorintho 13:1