Исус, Син Божији - Тројица


 • Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji.
  Postanak 1:26
 • I reče Gospod Bog: Eto, čovek posta kao jedan od nas znajući šta je dobro šta li zlo; ali sada da ne pruži ruku svoju i uzbere i s drveta od života, i okusi, te do veka živi.
  Postanak 3:22
 • Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod.
  Ponovljeni Zakon 6:4
 • Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni, Savetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mirni.
  Isaija 9:6
 • Vi ste moji svedoci, veli Gospod, i sluga moj koga izabrah, da biste znali i verovali mi i razumeli da sam ja; pre mene nije bilo Boga niti će posle mene biti.
  Isaija 43:10
 • Ovako govori Gospod Car Izrailjev i Izbavitelj njegov, Gospod nad vojskama: ja sam prvi i ja sam poslednji, i osim mene nema Boga.
  Isaija 44:6
 • Pristupite k meni, čujte ovo: od početka nisam govorio tajno; otkako to bi, bejah onde; a sada Gospod Gospod posla me i Duh Njegov.
  Isaija 48:16
 • Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam dobre glasove krotkima, posla me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica.
  Isaija 61:1
 • Kazaću naredbu Gospodnju; On reče meni: "Ti si sin moj, ja te sad rodih.
  Psalmi 2:7
 • Reče Gospod Gospodu mom: Sedi meni s desne strane, dok položim neprijatelje Tvoje za podnožje nogama Tvojim.
  Psalmi 110:1
 • Eto, devojka će zatrudneti, i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo, koje će reći: S nama Bog.
  Mateju 1:23
 • I krstivši se Isus izidje odmah iz vode; i gle, otvoriše Mu se nebesa, i vide Duha Božjeg gde silazi kao golub i dodje na Njega. I gle, glas s neba koji govori: Ovo je Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.
  Mateju 3:16-17
 • Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha,
  Mateju 28:19
 • A Isus odgovori mu: Prva je zapovest od svih: Čuj Izrailju, Gospod je Bog naš Gospod jedini;
  Marku 12:29
 • I reče Mu književnik: Dobro, učitelju! Pravo si kazao da je jedan Bog, i nema drugog osim Njega;
  Marku 12:32
 • I odgovarajući andjeo reče joj: Duh Sveti doći će na tebe, i sila Najvišeg oseniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božji.
  Luki 1:35
 • A andjeo Mu se javi s neba, i krepi Ga.
  Luki 22:42
 • Upočetku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.
  Jovanu 1:1-3
 • I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca.
  Jovanu 1:14
 • Boga niko nije video nikad: Jedinorodni Sin koji je u naručju Očevom, On Ga javi.
  Jovanu 1:18
 • Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.
  Jovanu 4:24
 • I zato još više gledahu Jevreji da Ga ubiju što ne samo kvaraše subotu nego i Ocem svojim nazivaše Boga i gradjaše se jednak Bogu.
  Jovanu 5:18
 • Tako vam kazah da ćete pomreti u gresima svojim; jer ako ne uzverujete da sam ja, pomrećete u gresima svojim.
  Jovanu 8:24
 • A Isus im reče: Zaista, zaista vam kažem: Ja sam pre nego se Avraam rodio.
  Jovanu 8:58
 • Ja i Otac jedno smo.
  Jovanu 10:30
 • Odgovoriše Mu Jevreji govoreći: Za dobro delo ne bacamo kamenje na te, nego za hulu na Boga, što ti, čovek budući, gradiš se Bog.
  Jovanu 10:33
 • Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me.
  Jovanu 14:6
 • Isus mu reče: Toliko sam vreme s vama i nisi me poznao, Filipe? Koji vide mene, vide Oca; pa kako ti govoriš: Pokaži nam Oca? Zar ne veruješ da sam ja u Ocu i Otac u meni? Reči koje vam ja govorim ne govorim od sebe; nego Otac koji stoji u meni On tvori dela.1 Verujte meni da sam ja u Ocu i Otac u meni; ako li meni ne verujete, verujte mi po tim delima.
  Jovanu 14:9-11
 • I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek: Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti.
  Jovanu 14:16-17
 • A utešitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh.
  Jovanu 14:26
 • Čuste da vam ja kazah: idem i doći ću k vama. Kad biste imali ljubav k meni, onda biste se obradovali što rekoh: idem k Ocu; jer je Otac moj veći od mene.
  Jovanu 14:28
 • A kad dodje utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene.
  Jovanu 15:26
 • A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.
  Jovanu 17:3
 • I slavu koju si mi dao ja dadoh njima, da budu jedno kao mi što smo jedno. Ja u njima i Ti u meni: da budu sasvim ujedno, i da pozna svet da si me Ti poslao i da si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao.
  Jovanu 17:22-23
 • A posvedočen silno za Sina Božijeg Duhom svetinje po vaskrsenju iz mrtvih, Isusu Hristu Gospodu našem,
  Rimljanima 1:4
 • Jer je Jedan Bog koji će opravdati obrezanje iz vere i neobrezanje verom.
  Rimljanima 3:30
 • A ako li živi u vama Duh Onog koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom svojim koji živi u vama.
  Rimljanima 8:11
 • Nego kao što je pisano: Šta oko ne vide, i uho ne ču, i u srce čoveku ne dodje, ono ugotovi Bog onima, koji Ga ljube. A nama je Bog otkrio Duhom svojim; jer Duh sve ispituje, i dubine Božije.
  1. Korinćanima 2:9-10
 • Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božji živi u vama?
  1. Korinćanima 3:16
 • Ali mi imamo samo jednog Boga Oca, od kog je sve, i mi u Njemu, i jednog Gospoda Isusa Hrista, kroz kog je sve, i mi kroza Nj.
  1. Korinćanima 8:6
 • A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, Krotost, uzdržanje; na to nema zakona.
  Galaćanima 5:22-23
 • Jer On dovede k Ocu oboje u jednom duhu.
  Efežanima 2:18
 • Jedno telo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svog. Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje, Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.
  Efežanima 4:4-6
 • Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.
  Filipljanima 1:2
 • Jer ovo da se misli medju vama šta je i u Hristu Isusu, Koji, ako je i bio u obličju Božijem, nije se otimao da se uporedi s Bogom; Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nadje se kao čovek. Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove.
  Filipljanima 2:5-8
 • Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rodjen pre svake tvari. Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda. I On je pre svega, i sve je u Njemu.
  Kološanima 1:15-17
 • Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno.
  Kološanima 2:9
 • A Gospod da upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo.
  1. Solunjanima 3:5
 • Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovek Hristos Isus,
  1. Timoteju 2:5
 • Koji nas spase i prizva zvanjem svetim, ne po delima našim, nego po svojoj naredbi i blagodati, koja nam je dana u Hristu Isusu pre vremena večnih;
  2. Timoteju 1:9
 • Čekajući blaženu nadu i javljanje slave velikog Boga i Spasa našeg Isusa Hrista,
  2. Timoteju 2:13
 • Koji budući sjajnost slave i obličje bića Njegovog, i noseći sve u reči sile svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestola veličine na visini,
  Jevrejima 1:3
 • A sinu: Presto je Tvoj, Bože, va vek veka; palica je pravde palica carstva Tvog.
  Jevrejima 1:8
 • A kamoli neće krv Hrista, koji Duhom Svetim sebe prinese bez krivice Bogu, očistiti savest našu od mrtvih dela, da služimo Bogu Živom i Istinitom?
  Jevrejima 9:14
 • Isus Hristos juče je i danas onaj isti i vavek.
  Jevrejima 13:8
 • Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranim došljacima, rasejanim po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitaniji; Po providjenju Boga Oca, svetinjom Duha dovedenim u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.
  1. Petrova 1:1-2
 • Šta videsmo i čusmo to javljamo vama da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom.
  1 Jovanu 1:3
 • Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Reč, i Sveti Duh; i ovo je troje jedno. I troje je što svedoči na zemlji: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno.
  1 Jovanu 5:7-8
 • A znamo da Sin Božji dodje, i dao nam je razum da poznamo Boga Istinitog, i da budemo u istinitom Sinu Njegovom Isusu Hristu. Ovo je Istiniti Bog i Život večni.
  1 Jovanu 5:20
 • Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, govori Gospod, Koji jeste, i koji beše, i koji će doći, Svedržitelj.
  Apokalipsa 1:8