перверзија


 • Jer se otkriva gnev Božji s neba na svaku bezbožnost i nepravdu ljudi koji drže istinu u nepravdi. Jer šta se može doznati za Boga poznato je njima:jer im je Bog javio; Jer šta se na Njemu ne može videti, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, i Njegova večna sila i božanstvo, da nemaju izgovora. Jer kad poznaše Boga, ne proslaviše Ga kao Boga niti Mu zahvališe, nego zaludeše u svojim mislima, i potamne nerazumno srce njihovo. Kad se gradjahu mudri, poludeše, I pretvoriše slavu večnog Boga u obličje smrtnog čoveka i ptica i četvoronožnih životinja i gadova. Zato ih predade Bog u željama njihovih srca u nečistotu, da se pogane telesa njihova medju njima samima; Koji pretvoriše istinu Božiju u laž, i većma poštovaše i poslužiše tvar nego Tvorca, koji je blagosloven va vek. Amin. Zato ih predade Bog u sramne slasti; jer žene njihove pretvoriše putno upotrebljavanje u besputno. Tako i ljudi ostavivši putno upotrebljavanje ženskog roda, raspališe se željom svojom jedan na drugog, i ljudi s ljudima činjahu sram, i platu koja trebaše za prevaru njihovu primahu na sebi. I kao što ne marahu da poznadu Boga, zato ih Bog predade u pokvaren um da čine šta ne valja,
  Rimljanima 1:18-28
 • Da odbacite, po prvom življenju, starog čoveka, koji se raspada u željama prevarljivim; I da se obnovite duhom uma svog, I obučete u novog čoveka, koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine.
  Efežanima 4:22-24
 • Ko bi muškarca obležao kao ženu, učiniše gadnu stvar obojica; da se pogube; krv njihova na njih.
  Levitski Zakonik 20:13
 • Ili ne znate da nepravednici neće naslediti carstvo Božije? Ne varajte se:ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici, Ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, carstvo Božije neće naslediti. I ovakvi bejaste neki; nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našeg Isusa Hrista i Duhom Boga našeg.
  1. Korinćanima 6:9-11
 • A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje medju vama, kao što se pristoji svetima;
  Efežanima 5:3
 • Ženidbu da drže svi u časti, i postelja ženidbena da bude čista; a kurvarima i preljubočincima sudiće Bog.
  Jevrejima 13:4