Борба


  • I neka im kaže:Slušaj Izrailju! Vi polazite danas u boj na neprijatelje svoje, neka ne trne srce vaše, ne bojte se i ne plašite se, niti se prepadajte od njih. Ponovljeni Zakon 20:3
  • Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu, Psalmi 144:1
  • A i ja tebi kažem:ti si Petar, i na ovom kamenu sazidaću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Mateju 16:18
  • Ali hvala Bogu koji svagda nama daje pobedu u Hristu Isusu, i kroz nas javlja miris poznanja svog na svakom mestu. 2. Korinćanima 2:14
  • Da vam da silu po bogatstvu slave svoje, da se utvrdite Duhom Njegovim za unutrašnjeg čoveka; Efežanima 3:16
  • Bori se u dobroj borbi vere, muči se za večni život na koji si i pozvan, i priznao si dobro priznanje pred mnogim svedocima. 1. Timoteju 6:12
  • Ti dakle trpi zlo kao dobar vojnik Isusa hrista; 2. Timoteju 2:3
  • Jer se nikakav vojnik ne zapleće u trgovine ovog sveta da ugodi vojvodi. 2. Timoteju 2:4
  • Pisah vam, oci, jer poznaste Onog koji je od početka. Pisah vam, mladići, jer ste jaki, i reč Božija u vama stoji, i nadvladaste nečastivog. 1Jovanu 2:14
  • Ljubazni! Starajući se jednako da vam pišem za opšte vaše spasenje, bi mi potrebno da vam pišem moleći da se borite za pravednu veru, koja je jedanput dana svetima. Judina 3