Молитва


 • Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se.
  Mateju 7:7
 • Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.
  Jovanu 15:7
 • Zovi me, i odazvaću ti se, i kazaću ti velike i tajne stvari, za koje ne znaš.
  Jeremija 33:3
 • I tražićete me, i naći ćete me, kad me potražite svim srcem svojim.
  Jeremija 29:13
 • I pre nego poviču, ja ću se odazvati; još će govoriti, a ja ću uslišiti.
  Isaija 65:24
 • Još vam kažem zaista:ako se dva od vas slože na zemlji u čemu mu drago, zašto se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima. Jer gde su dva ili tri sabrani u ime moje onde sam ja medju njima.
  Mateju 18:19, 20
 • I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas. I kad znamo da nas sluša šta god molimo, znamo da će nam dati šta tražimo od Njega.
  1 Jovanoba 5:14, 15
 • Radujte se svagda.
  1. Solunjanima I Thessalonians 5:17
 • Da sam video u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mog.
  Psalmi 66:18, 19
 • Reče pak Gospod:Simone! Simone! Evo vas ište sotona da bi vas činio kao pšenicu. A ja se molih za tebe da tvoja vera ne prestane; i ti kad god obrativši se utvrdi braću svoju.
  Luki 22:31, 32
 • Zato i može vavek spasti one koji kroza Nj dolaze k Bogu, kad svagda živi da se može moliti za njih.
  Jevrejima 7:25
 • Hoću, dakle, da molitve čine ljudi na svakome mestu, podižući svete ruke bez gneva i premišljanja.
  1. Timoteju 2:8
 • A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima:jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim. A Onaj što ispituje srca zna šta je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete.
  Rimljanima 8:26, 27
 • Zato vam kažem:sve što ištete u svojoj molitvi verujte da ćete primiti; i biće vam.
  Marku 11:24
 • I šta god zaištemo, primićemo od Njega, jer zapovesti Njegove držimo i činimo šta je Njemu ugodno.
  1 Jovanoba 3:22
 • I otišavši malo pade na lice svoje moleći se i govoreći:Oče moj! Ako je moguće da me mimoidje čaša ova; ali opet ne kako ja hoću nego kako Ti.
  Mateju 26:39
 • A ti kad se moliš, udji u klet svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se Ocu svom koji je u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno. A kad se molite, ne govorite mnogo ko neznabošci; jer oni misle da će za mnoge reči svoje biti uslišeni.
  Mateju 6:6, 7
 • Da pristupimo, dakle, slobodno k prestolu blagodati, da primimo milost i nadjemo blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć.
  Jevrejima 4:16
 • I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka, i uz to stražite sa svakim trpljenjem i molitvom za sve svete,
  Efežanima 6:18
 • Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem, i čuće glas moj;
  Psalmi 55:17
 • Pogledaće na molitvu onih koji nemaju pomoći, i neće se oglušiti molbe njihove.
  Psalmi 102:17
 • Milo mi je što Gospod usliši molitveni glas moj; Što prignu k meni uho svoje; i zato ću Ga u sve dane svoje prizivati.
  Psalmi 116:1, 2
 • Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem, i čuće glas moj;
  Psalmi 55:17
 • Pogledaće na molitvu onih koji nemaju pomoći, i neće se oglušiti molbe njihove.
  Psalmi 102:17
 • Milo mi je što Gospod usliši molitveni glas moj; Što prignu k meni uho svoje; i zato ću Ga u sve dane svoje prizivati.
  Psalmi 116:1, 2
 • Jer će narod nastavati u Sionu, u Jerusalimu; nećeš više plakati, doista će te pomilovati kad povičeš; čim te čuje, odazvaće ti se.
  Isaija 30:19
 • I pre nego poviču, ja ću se odazvati; još će govoriti, a ja ću uslišiti.
  Isaija 65:24
 • Zovi me, i odazvaću ti se, i kazaću ti velike i tajne stvari, za koje ne znaš.
  Jeremija 33:3
 • I kad se moliš Bogu, ne budi kao licemeri, koji rado po zbornicama i na raskršću po ulicama stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaista vam kažem da su primili platu svoju.
  Mateju 6:5
 • Jer vam kažem zaista:šta god svežete na zemlji biće svezano na nebu, i šta god razrešite na zemlji biće razrešeno na nebu. Još vam kažem zaista:ako se dva od vas slože na zemlji u čemu mu drago, zašto se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima. Jer gde su dva ili tri sabrani u ime moje onde sam ja medju njima.
  Mateju 18:18, 19, 20
 • I šta god zaištete u Oca u ime moje, ono ću vam učiniti, da se proslavi Otac u Sinu. I ako šta zaištete u ime moje, ja ću učiniti.
  Jovanu 14:13, 14
 • Ako ostanete u meni i reči moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.
  Jovanu 15:7
 • I u onaj dan nećete me pitati nizašta. Zaista, zaista vam kažem da šta god uzištete u Oca u ime moje, daće vam. Dosle ne iskaste ništa u ime moje; ištite i primićete, da radost vaša bude ispunjena.
  Jovanu 16:23, 24
 • Približite se k Bogu, i On će se približiti k vama. Očistite ruke, grešnici, popravite srca svoja, nepostojani.
  Jakovljeva 4:8
 • I šta god zaištemo, primićemo od Njega, jer zapovesti Njegove držimo i činimo šta je Njemu ugodno.
  1Jovanu 3:22
 • I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas. I kad znamo da nas sluša šta god molimo, znamo da će nam dati šta tražimo od Njega.
  1Jovanu 5:14, 15
 • Ovako veli Gospod Svetac Izrailjev i Tvorac njegov:Pitajte me šta će biti; za sinove moje i za delo ruku mojih naredjujte mi.
  Isaija 45:11
 • I tražićete me, i naći ćete me, kad me potražite svim srcem svojim.
  Jeremija 29:13
 • A Isus odgovarajući reče im:Zaista vam kažem:ako imate veru i ne posumnjate, ne samo smokveno učinićete, nego i gori ovoj ako kažete:Digni se i baci se u more, biće. I sve što uzištete u molitvi verujući, dobićete.
  Mateju 21:21, 21, 22
 • Zato vam kažem:sve što ištete u svojoj molitvi verujte da ćete primiti; i biće vam.
  Marku 11:24
 • I ja vama kažem:ištite i daće vam se:tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se. Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvara mu se.
  Luki 11:9, 10
 • I za obećanje Božije ne posumnja se neverovanjem, nego ojača u veri, i dade slavu Bogu. I znaše jamačno da šta obeća kadar je i da učini.
  Rimljanima 4:20, 21
 • A Onome koji može još izobilnije sve činiti šta ištemo ili mislimo, po sili koja čini u nama,
  Efežanima 3:20
 • Da pristupimo, dakle, slobodno k prestolu blagodati, da primimo milost i nadjemo blagodat za vreme kad nam zatreba pomoć.
  Jevrejima 4:16
 • A bez vere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj koji hoće da dodje k Bogu, valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji Ga traže.
  Jevrejima 11:6
 • Ali neka ište s verom, ne sumnjajući ništa; jer koji se sumnja on je kao morski valovi, koje vetrovi podižu i razmeću. Jer takav čovek neka ne misli da će primiti šta od Boga.
  Jakovljeva 1:6, 7
 • I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas.
  1Jovanu 5:14
 • I ovo je sloboda koju imamo k Njemu da ako šta molimo po volji Njegovoj posluša nas.
  Psalmi 5:3
 • Bože! Ti si Bog moj, k Tebi ranim, žedna je Tebe duša moja, za Tobom čezne telo moje u zemlji suvoj, žednoj i bezvodnoj.
  Psalmi 63:1
 • Blago onima koji čuvaju otkrivenja Njegova, svim srcem traže Ga;
  Psalmi 119:2
 • A ti kad se moliš, udji u klet svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se Ocu svom koji je u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.
  Mateju 6:6
 • Jer obuzeše me smrtni bolovi, potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. Bolovi grobni opkoliše me, stegoše me zamke smrtne. U teskobi svojoj prizvah Gospoda, i k Bogu svom povikah, On ču iz dvora svog glas moj, i vika moja dodje mu do ušiju.
  2. Samuelova 22:57
 • Jer se ne ogluši molitve ništeg niti je odbi; ne odvrati od njega lice svoje, nego ga usliši kad Ga zazva.
  Psalmi 22:24
 • Prizovi me u nevolji svojoj, izbaviću te, i ti me proslavi.
  Psalmi 50:15
 • Narode! Uzdaj se u Njega u svako doba; izlivajte pred Njim srce svoje; Bog je naše utočište.
  Psalmi 62:8
 • Ali On pogleda na nevolju njihovu, čuvši tužnjavu njihovu, I opomenu se zaveta svog s njima, i pokaja se po velikoj milosti svojoj;
  Psalmi 106:44, 45
 • Svim srcem svojim tražim Tebe, ne daj mi da zadjem od zapovesti Tvojih.
  Psalmi 119:10
 • Tražite Gospoda, dok se može naći; prizivajte Ga, dokle je blizu.
  Isaija 55:6
 • Nikoga ne bi da priziva ime Tvoje, da ustane da se Tebe drži, jer si sakrio lice svoje od nas i rastopio si nas bezakonjem našim.
  Isaija 64:7
 • I tražićete me, i naći ćete me, kad me potražite svim srcem svojim.
  Jeremija 29:13
 • Ustani, viči obnoć, u početku straže, prolivaj srce svoje kao vodu pred Gospodom, podiži k Njemu ruke svoje za dušu dece svoje koja obamiru od gladi na uglovima svojih ulica.
  Jeremijine tužbalice 2:19
 • Pretražimo i razgledajmo pute svoje, i povratimo se ka Gospodu. Podignimo srce svoje i ruke k Bogu na nebesima.
  Jeremijine tužbalice 3:40, 41
 • Zato još govori Gospod:Obratite se k meni svim srcem svojim i posteći i plačući i tužeći.
  Joil 2:12
 • A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom.
  Mateju 17:21