Disciplina


 • Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi învăţa frica Domnului.
  Psalmi 34:11
 • Cum îşi va ţinea tînărul curată cărarea? Îndreptîndu-se după Cuvîntul Tău.
  Psalmi 119:9
 • Domnul va sfîrşi ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ţine în veci:nu părăsi lucrările mînilor Tale.
  Psalmi 138:8
 • Fiii noştri sînt ca nişte odrasle, cari cresc în tinereţa lor; fetele noastre ca nişte stîlpi săpaţi frumos, cari fac podoaba caselor împărăteşti.
  Psalmi 144:12
 • Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele!
  Proverbe 3:1
 • Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, căci ferice de ceice păzesc căile mele! Ascultaţi învăţătura, ca să vă faceţi înţelepţi, şi nu lepădaţi sfatul meu.
  Proverbe 8:32-33
 • Învaţă pe copil calea pe care trebuie s'o urmeze, şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate dela ea.
  Proverbe 22:6
 • Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi.
  Isaia 54:13
 • După ce au prînzit, Isus a zis lui Simon Petru: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decît aceştia?``,,Da, Doamne``, I -a răspuns Petru,,,ştii că Te iubesc.`` Isus i -a zis: ,,Paşte mieluşeii Mei.``
  Ioan 21:15
 • Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr'o inimă curată.
  2 Timotei 2:22
 • Eu n'am bucurie mai mare decît să aud despre copiii mei că umblă în adevăr.
  3Ioan 1:4
 • Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care -l iubeşte!
  Proverbe 3:12
 • Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine -l iubeşte, îl pedepseşte îndată.
  Proverbe 13:24
 • Pedepseşte-ţi fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să -l omori.
  Proverbe 19:18
 • ebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el.
  Proverbe 22:15
 • u cruţa copilul de mustrare, căci dacă -l vei lovi cu nuiaua, nu va muri.
  Proverbe 23:13
 • Părinţilor, nu întărîtaţi pe copiii voştri, ca să nu-şi piardă nădejdea.
  Coloseni 3:21
 • să-şi chivernisească bine casa, şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa.
  1 Timotei 3:4
 • Şi aţi uitat sfatul, pe care vi -l dă ca unor fii: ,,Fiule, nu dispreţui pedeapsa Domnului, şi nu-ţi pierde inima cînd eşti mustrat de El. Căci Domnul pedepseşte pe cine -l iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care -l primeşte.`` Suferiţi pedeapsa:Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu -l pedepseşte tatăl? Dar dacă sînteţi scutiţi de pedeapsă, de care toţi au parte, sînteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii. Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atît mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, şi să trăim?
  Evrei 12:5-9
 • Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula.
  Deuteronom 6:7
 • Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe cari ţi le poruncesc, ca să fii fericit, tu şi copiii tăi după tine, pe vecie, făcînd ce este bine şi ce este plăcut înaintea Domnului, Dumnezeului tău.
  Deuteronom 12:28
 • le -a zis: ,,Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe cari vă jur astăzi să le porunciţi copiilor voştri, ca să păzească şi să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi; este viaţa voastră, şi prin aceasta vă veţi lungi zilele în ţara pe care o veţi lua în stăpînire, dupăce veţi trece Iordanul.
  Deuteronom 32:46, 47
 • el mă învăţa atunci, şi-mi zicea: ,,Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele, şi vei trăi! Dobîndeşte înţelepciune, dobîndeşte pricepere; nu uita cuvintele gurii mele, şi nu te abate dela ele.
  Proverbe 4:4, 5
 • Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!
  Proverbe 20:7
 • M'am uitat, şi sculîndu-mă, am zis mai marilor, dregătorilor şi celuilalt popor: ,,Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare şi înfricoşat, şi luptaţi pentru fraţii voştri, pentru fiii voştri şi fetele voastre, pentru nevestele voastre, şi pentru casele voastre!``
  Neemia 4:14
 • Şi voi, părinţilor, nu întărîtaţi la mînie pe copiii voştri, ci creşteţi -i, în mustrarea şi învăţătura Domnului.
  Efeseni 6:4
 • Şi ce-ai auzit dela mine, în faţa multor marturi, încredinţează la oameni de încredere, cari să fie în stare să înveţe şi pe alţii.
  2 Timotei 2:2